MISSA SANCTA
Mše
Missa Missa Requiem

KYRIE
GLORIA
CREDO
SANCTUS
BENEDICTUS
AGNUS DEI
REQUIEM
KYRIE
DIES IRAE
DOMINE JESU CHRISTE
SANCTUS
BENEDICTUS
AGNUS DEI - LUX AETERNA

KYRIE
Kyrie eleison.
Pane smiluj se.
Christe eleison.
Kriste smiluj se.
Kyrie eleison.
Pane smiluj se.

GLORIA
Gloria in excelsis Deo.
Sláva na výsostech Bohu.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
A na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Laudamus Te.
Chválíme Tě.
Benedicimus Te.
Velebíme Tě.
Adoramus Te.
Klaníme se Ti.
Glorificamus te.
Oslavujeme Tě.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Vzdáváme Ti díky pro Tvou velikou slávu.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Pane Bože, Nebeský Králi, Bože Otče Všemohoucí.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Pane Jednorozený Synu, Ježíší Kriste.
Domine Deus,Agnus Dei, Filius Patris.
Pane Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Ty který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Qui tollis peccata mundi, Suscipe deprecationem nostram.
Ty který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis.
Ty který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Quoniam tu solus Sanctus.Tu solus Dominus.
Neboť Ty jediný jsi Svatý. Ty jediný jsi Pán.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíší Kriste.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
Amen.
Amen.

CREDO
Credo in unum Deum
Věřím v jednoho Boha,
Patrem omnipotentem, factoremcaeli et terrae,
Otce Všemohoucího, stvořitele nebe a země,
Visibilium omnium, et invisibilium.
Vševidoucího a neviditelného,
Et in unum Dominum Iesum Christum.Filium Dei unigenitum.
v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
který se zrodil z Otce přede všemi věky.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Bůh z Boha, světlo ze světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
Genitum, non factum, consubstantialem Patri:
zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem:
Per quem omnia facta sunt.
Skrze něho všechno je stvořeno.
Qui propter nos homines, Et propter nostram salutem descendit de caelis.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebes.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et homo factus est.
Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Crucifixus etiam pro nobis: Sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta umučen a pohřben.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Třetího dne vstal z mrtvých podle písma,
Et ascendit in caelum:sedet ad dexteram Patris.
vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
Et iterum venturus est cum gloria, Iudicare vivos et mortuos:
A znovu přijde ve slávě soudit živé a mrtvé
Cuius regni non erit finis.
a jeho království bude bez konce.
Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem:
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
Qui ex Patre Filioque procedit.
který z Otce i Syna vychází,
Qui cum Patre et Filio Simul adoratur, et conglorificatur:
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován.
Qui locutus est per Prophetas.
a mluví ústy proroků.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Věřím v jednu svatou všeobecnou a apoštolskou církev.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Et expecto ressurectionem mortuorum.
Očekávám vzkříšení mrtvých
Et vitam venturi saeculi.
a život budoucí věčný.
Amen.
Amen.

SANCTUS
Sanctus,Sanctus,Sanctus
Svatý, Svatý, Svatý
Dominus Deus Sabaoth.
Pán Bůh zástupů.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Nebe i země jsou plny Tvé slávy.
Hosanna in excelsis.
Hosana na výsostech.

BENEDICTUS
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosanna in excelsis.
Hosana na výsostech.

AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Requiem Aeternam
Requiem aeternam dona eis, Domine Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
Et lux perpetua luceat eis A světlo věčné ať jim svítí,
Te decet hymnus, Deus, in Sion tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu
Et tibbi reddetur votum in Jerusalem A Tobě se splní slib v Jerusalémě
Exaudi orationem meam Vyslyš modlitbu mou
Ad te omnis caro veniet K Tobě všeliké tělo přichází
Dies Irae
Dies irae, dies illa Onen den, den hněvu
Solvet saeclum in favilla Lkavý zruší čas, vzejde tmavý dým,
Teste David cum Sybilla Tak praví David a Sibylla
Quantus tremor est futurus Strašné chvění, hrozná bázeň,
Quando iudex est venturus Až se přizná tvorstvo Soudci,
Cunta stricte discussurus Který řeší vše a pozná
Tuba mirum spargens sonum Dunící hlas trouby divně duní
Per sepulca regionum Volá spáče v lůně hrobu,
Coget omnes ante thronum Kde Pán sedí na svém trůně
Mors stupebit et natura Trnou Smrt i příroda,
Cum resurget creatura Když se těla z hrobu k Soudci tlačí,
Iudicanti responsura Každý s hříšnou skvrnou.
Liber scriptus proferetur Přinesena psaná kniha
In quo totum continetur Obtěžkána všemi hříchy
Unde mundus iudicetur Z níž pak Soudce stíhá viny
Iudex ergo cum sedebit Až soudce bude zasedat,
Quidquid latet apparebit Zjeví se co skryto všude,
Nil inultum remanebit Zbude-li něco bez pomsty?
Quid sum miser tunc dicturus Co mám, běda, promluviti?
Quem patronum rogaturus Kdo býti mi má obhájcem,
Cum vix iustus sit securus? Když i dobrý cítí hrůzu?
Rex tremendae
Rex tremendae majestatis Hrůzné Velebnosti Králi,
Qui salvandos salvas gratis Spasiž, kdož si přáli spásu,
Salva me, fons pietatis Spas mne, stálý zdroji Lásky!
Recordare
Recordare, Jesu pie Vzpomeň si, ó milý Ježíši,
Quod sum causa tuae viae Žes šel pro mne k svému cíli,
Ne me perdas illa die V té chvíli mne nezatracuj!
Quaerens ma sedisti lassus Klesls, hledaje mne, znaven,
Redemisti crucem passus Pro mne vystavěn byl Kříž,
Tantus labor non sit cassus Nebuď čin ten beze smyslu.
Iuste iudex ultionis Soudce spravedlivé pomsty,
Donum fac remissionis Dej dar odpuštění dříve,
Ante diem rationis Nežli sečteš křivé činy
Ingemisco tamquam reus Sténám pod svými vinami,
Culpa rubet vultus meus Líce mi rumění hříchy,
Supplicanti parce, Deus Slituj se nad mými vzdechy
Qui Mariam absolvisti Marii´s dal rozhřešení,
Et latronem exaudisti Lotr již není hříšníkem,
Mihi quoque spem dedisti Já též na vykoupení čekám
Preces meae non sunt dignae Nehodně tě, Pane, prosím,
Sed tu, bonus, fac benigne Díky tvé dobrotě nechť,
Ne perreni cremer igne abych nebyl spálen věčným ohněm.
Inter oves locum praesta Rač mne mezi ovce vzíti,
Et ab haedis me sequestra Odděliti mne od kozlů,
Statuens in parte dextra Dej mi dlíti po Tvé pravici.
Confutatis
Confutatis maledictis Kdys klatí až se zachvějí,
Flammis acribus addictis Až je ostrý plamen schvátí,
Voca me cum benedictis Rač mne povolati k sobě!
Oro supplex et acclinis Duše prosí, rmoutí se a lká,
Cor contritum quasi cinis V popel hroutí se mé srdce,
Gere curam mei finis Rač smrt dobrou poskytnouti!
Lacrimosa dies illa Slzavým dnem bude ten,
Qua resurget ex favilla O němž viník k Soudu vstane
Iudicandus homo reus Z hrobového svého lože.
Huic ergo parce Deus Tohoto pak šetři, Pane,
Pie Jesu Domine Milý Pane Ježíši,
Dona eis requiem. Amen Dej jim odpočinutí. Amen
Domine Iesu Christe
Domine Iesu Christe, Rex gloriae Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
Libera animas omnium fidelium defunctorum Vysvoboď duše všech věřících zemřelých
De poenis inferni et de profundo lacu Od útrap pekla a od hluboké propasti,
Libera eas de ore leonis Vysvoboď je z tlamy lví,
Ne absorbeat eas tartarus Aby jich nepohltila pekelná hlubina,
Ne cadant in obscurum Aby neupadly do temnosti,
Sed signifer sanctus Michael Nýbrž ať korouhevník, svatý Michael,
Repraesentet eas in lucem sanctam Uvede je do svatého světla,
Quam olim Abrahae promisisti Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi,
Et semini eius. A semeni jeho.
Hostias
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus Na oběti, prosíme, Pane,
Tu suscipe pro animabus illis Které ti za duše služebníků a služebnic tvých přinášíme,
Quarum hodie memoriam facimus Milostivě pohlédni a dej těm,
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam Které jsi obdařil zásluhou víry,
Quam olim Abrahae promisisti I její odplatu,
Et semini eius Skrze Pána našeho, Ježíše Krista.
Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine Světlo věčné ať jim svítí, Pane
Cum sanctis tuis in aeternum Se svatými tvými na věky,
Quia pius es. neboť dobrotivý jsi
Requiem aeternam dona eis, Domine Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
Et lux perpetua luceat eis A světlo věčné ať jim svítí,
Cum sanctis tuis in aeternum Se svatými tvými na věky,
Quia pius es. Neboť dobrotivý jsi.

AGNUS DEI - LUX AETERNA
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis requiem sempiternam.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj jim spočinutí věčné.

 

PSALMS
ŽALMY

[31.] InTe Domine speravi, [51.] Miserere , [110.] Dixit Dominus ,[111.] Confitebor, [112.] Beatus vir , [113.] Laudate pueri , [117.] Laudate Dominum , [130.] De profundis

VESPERAE DE CONFESSORE
Nešpory vyznavačů
VESPERAE B.M.V
Nešpory Bl.Panny Marie
Deus in adiutorium
Dixit Dominus
Confitebor
Beatus vir
Laudate pueri
Laudate Dominum
Magnificat
Deus in adiutorium
Dixit Dominus
Laudate pueri
Laetatus sum
Nisi Dominu
Lauda Ierusalem
Magnificat

DUM IACET [Žalm 12.]
J.C.V.
Dum jacet omne bonum, date mihi, Iova, patronum
Nam, quod nuda fides fugerit, ipse vides.
Criminibus iuncti blaterant convitia,
Fraudes corde latent, in scelus ora patent.
Když vše dobré je ztraceno, dejte mi Boha za ochránce,
neboť sám vidíš, že pouhá víra bude v koncích.
Spojili se ve zločinu, nesmyslně mluví v hádkách,
podvody skrývají v srdci, ústa otvírají k hanebnosti.

EINS BITTE ICH[Žalm 27/4]
Eins bitte ich vom Herren, das hätte ich gern,
Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť [vždy] hledati budu:
dass ich im Hause des Herrn möge bleiben mein Lebelang
Abych přebýval v domě Hospodinově po všecky dny života svého,
zu schauen die schönen Gottesdienst des Herren und seinen Tempel zu besuchen.
a spatřoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrámě jeho.

BRINGT HER DEM HERREN[Žalm 29/1,2]
Bringt her dem Herren,ihr Gewaltigen,Ehre und Stärke.
Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.
Bringt her dem Herren,Ehre seines Namens.Betet an den Herren,im heiligen Schmuck.
Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.
misc.:
Alle Lande beten dich an und lobsingen dir,lobsingen deinem Namen.Alleluia.
Všechny země se klanějí a chválí tvoje jméno. Aleluja.

IN TE DOMINE SPERAVI [Žalm 31.]
V tebe, Hospodine, doufám, nedejž mi zahanben býti na věky,
pro spravedlnost svou vysvoboď mne.
Nakloň ke mně ucha svého, rychle vytrhni mne;
budiž mi pevnou skalou a domem ohraženým, abys mne zachoval.
Nebo skála má a hrad můj ty jsi, protož pro jméno své veď i doveď mne.
Vyveď mne z leči, kterouž polékli na mne; nebo síla má ty jsi.
V ruce tvé poroučím ducha svého, [nebo] jsi mne vykoupil,
Hospodine, Bože silný [a] věrný.

MISERERE[Žalm 51.]
Miserere
Smiluj se nade mnou, Bože, podle milosrdenství svého, podle množství slitování svých urovnej přestoupení má.
Amplius lava me
Dokonale obmyj mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne. Neboť já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.
Tibi soli peccavi
Tobě samému zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých a bez úhony v soudech svých.
Ecce
Hle, v nepravosti zplozen jsem a v hříchu počala mne matka má. Ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost svou zjevil jsi mi.
Asperges me hysopo
Vyčisť mne yzopem a očištěn budu, umyj mne a nad sníh bělejší budu.
Auditui meo
Dej mi slyšet radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé, kteréž jsi potřel.
Averte faciem tuam
Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých a vymaž všecky nepravosti mé. Srdce čisté stvoř mi, Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.
Ne projicias
Nezamítej mne od tváře své a Ducha svatého svého neodnímej ode mne. Navrať mi radost spasení svého a duchem dobrovolným utvrď mne. Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, Bože spasiteli můj, a bude s veselím prozpěvovat jazyk můj o spravedlnosti tvé.
Domine labia mea
Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovat chválu tvou.
Quoniam si voluises
Neboť neoblíbil bys oběti, kterou bych i dal, aniž bys zápalu mého přijal.
Sacrificium Deo
Oběti Bohu příjemné duch zkroušený, srdcem zkroušeným a potřeným, Bože, nezhrdáš.
Benigne fac Domine
Dobrotivě nakládej z milosti své se Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské. A tehdáž sobě zalíbíš obětí spravedlnosti, zápaly a pálení celých obětí, tehdáž voli na oltáři tvém obětováni budou.

DEUS IN ADIUTORIUM[Žalm 69.]
Bože, abys mne vytrhl, Hospodine, abys mi spomohl, pospěš.

DEUS IN ADIUTORIUM - J.C.V. [Žalm 69.]
Opem tuam petenti Ne denega clienti
Contra manum malorum O Iova rex polorum.
Da victus erubescat Et terga dans silescat
Mea vita mihique Malum struens ubique.
Qui clamat, euge recte Me deprimendo tecte,
Rubore da tegatur Fugamque moliatur.
At gaudeant beati Te praedicare nati,
Veris bonis fruantur Qui te patrem precantur.
In his mihi creator Adesto liberator
Ne dissipentur illae Opes mae pusillae.
Neodmítej prosebníka, který žádá o tvou pomoc
proti moci zlovolných, o Bože, králi nebes.
Ať se poražený zastydí, dá se na útěk a umlkne
ten, kdo mi po celý život všude strojí úklady.
Kdo jásá nad tím, že v skrytosti mě sužuje,
dej ať se začervená a obrátí na útěk.
Nechť však se radují blažení, z tvého slova narození,
z pravých dober se těší, kdo tebe jako otce prosí.
Buď mi v tom ku pomoci, Stvořiteli a Osvoboditeli,
kéž se nepromarní toto mé nepatrné nadání.

DIXIT DOMINUS[Žalm 110.]
Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na pravici mé,
dokudž nepoložím nepřátel tvých zapodnože noh tvých.
Berlu moci tvé vyšle Hospodin z Siona, [řka]:
Panuj u prostřed nepřátel svých.
Lid tvůj dobrovolný v den boje tvého v ozdobě svatosti,
z života hned v svitání [jako] rosa plod tvůj [bude].
Přisáhl Hospodin, a nebude želeti toho, [řka]:
Ty jsi kněz na věky podlé řádu Melchisedechova.
Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále.
Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní,
potře [i] hlavu panující nad mnohými krajinami.
Z potoka na cestě píti bude, a protož povýší hlavy.

J.C.V.
Ad meum dixit Dominum Deorum Rex, dexteram claudas meam,
Dum pedum ponam propere tuorum gentem scabellum ferream.
Ardua tectis procul a Sionis, qua sceptra gestas, proferam.
Omnis ut virtus tua nationis, Vanam retundat dexteram.
Cum feres gressum, celebri tropaeo Novisque latus plausibus.
Grex tuus gaudens Domini brabao Ut ros nitescet vestibus.
Nam sacramento Dominus polorum Promisit et non abnuit:
Tu sacerdos perpes eris meorum, Ut Melchisedecus fuit.
Král bohů řekl mému Pánu: uchop mojí pravici,
dokud nepoložím spěšně ke tvým nohám národ jako podnožku z kovu.
Výšiny, nad nimiž vládneš daleko od příbytků Sionu, ukážu,
aby tvá síla potřela marnou moc celého národa.
Když budeš kráčet pod slavným znamením a zahrnován novou chválou
tvůj lid radující se z udatného pána jako rosa zazáří svým oděvem.
Neboť Pán nebes v posvátné přísaze zaslíbil a nezrušil to:
Ty budeš na věky mým knězem, tak jako byl Melchisedech.

CONFITEBOR TIBI [Žalm111.]
Slaviti budu Hospodina z celého srdce svého,
v radě přímých i v shromáždění společném.
Veliké skutky Hospodinovy a patrné všem, kteří v nich libost mají.
Slavné a překrásné je dílo jeho a spravedlnost jeho zůstávající na věky.
Paměť věčnou způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.
Pokrm dal těm, kteří se ho bojí,pamětliv jsa věčně na smlouvu svou.
Mocné skutky své oznámil lidu svému, dal jim dědictví pohanů.
Skutkové rukou jeho jsou pravda a soud
a nepohnutelné jsou všechny rozkazy jeho.
Upevněni jsou na věčnou věčnost,
neboť učiněni jsou v pravdě a v pravosti.
Vykoupení poslal lidu svému, přikázal na věky dbát smlouvy své.
Svaté a hrozné je jméno jeho.
Počátek moudrosti je bázeň Hospodina,
prospěch výborný mají všichni, kteří činí ty věci.
Chvála jeho zůstává na věky.

BEATUS VIR [Žalm 112.]
Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, [a] v přikázaních jeho má velikou líbost.
Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.
Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky.
Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý [jest], milosrdný a spravedlivý.
Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, [a] řídí své věci s soudem.
Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý.
Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, [a] doufá v Hospodina.
Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří [pomstu] na svých nepřátelích.
Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky,
roh jeho bude vyvýšen v slávě.
Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti a schnouti bude;
žádost bezbožníků zahyne.

LAUDATE PUERI[Žalm 113.]
Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.
Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.
Vyvýšen jest nade všecky národy Hospodin a nad nebesa sláva jeho.
Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, který vysoko bydlí ?
Který se snižuje, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.
Vyzdvihuje z prachu nuzného a z hnoje vyvyšuje chudého,
aby jej posadil s knížaty lidu svého.
Který vzdělává neplodnou, aby jsouc matkou dítek veselila se.

J.C.V. Caelitis fidi Domini ministri Rerum parentem tollite,
Nomen et magni Ducis ac Magistri cantu sonoro prodite.
Sit Dei nomen super astra notum Cunctis in orbis angulis,
Nulla vox illud taceat nepotum, In saeculorum seculis.
Occidens qua Sol oriensque gentes Spectat sereno lumine.
Concinant nomen Domini supremi Inusitato carmine.
Věrní služebníci nebeského Pána, Původce všech věcí vyvyšujte
a jméno velkého knížete i učitele zvučným zpěvem chvalte.
Ať je Boží jméno nad hvězdami známo i ve všech končinách země.
Kéž žádný z potomků o něm nemlčí, navěky a navždy.
Jako slunce, které zapadá a vychází, on hledí na národy jasným světlem.
Ať opěvují jméno Nejvyššího Pána neobyčejnou písní.

AD DOMINUM[Žalm 119.]
Ad Dominum cum tribularer, clamavi: et exaudivit me.
K Pánu jsem volal v soužení a vyslyšel mě.
Domine libera animam meam a labiis iniquis: et a lingua dolosa.
Pane, zbav mou duši lživých rtů a úskočného jazyka
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi: ad linguam dolosam?
Co ti dají neb přidají k jazyku lstivému?
Sagittae potentis acutae: cum carbonibus desolatoriis.
Střely silného střelce s uhlím jalovcovým.
Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est,
Běda mi, že mé putování tak dlouho trvá
habitavi cum habitantibus Cedar:
a prodlévám s Cedarskými
multum incola fuit anima mea.
s mnohými zůstává má duše
Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus:
S těmi, kdo nenávidí mír, zůstávám pokojným,
cum loquebar illis, inpugnabant me gratis.
když s nimi jednám, oni mě napdají bez příčiny.

LAUDATE DOMINUM [Žalm117.]
Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.
Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky.

LAETATUS SUM [Žalm 122.]
Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,
[A že] se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.
Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako [v] město k sobě vespolek připojen.
Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.
Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
Žádejtež pokoje Jeruzalému, [řkouce]: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.
Budiž pokoj v předhradí tvém, [a] upokojení na palácích tvých.
Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.
Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.

NISI DOMINUS [Žalm 126.]
Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný.
Daremnéť jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb bolesti, poněvadž [Bůh] dává milému svému [i] sen.
Aj, dědictví [od] Hospodina [jsou] dítky, a plod života [jest] mzda.
Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné.
Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; nebudouť zahanbeni, když v rozepři budou s nepřátely v branách.

NISI DOMINUS [Žalm 126.]
J.C.V.
Ni Iehova condat aedes Quo struuntur moenia?
Ni tegat Iehova sedes Quo vigil custodia?
Mane quid iuvat tepente Lectulo confugere?
Quid domum redire lente Ad quietem vespere?
Non tibi victum labore Tu parabis anxio,
Ni Deus suo favore Te iuvabit praevio.
Hic amicus per soporem Providet de victibus,
Liberisque per favorem Hos beat suavibus.
Tanta merces! tanta rectis Caedit hic heareditas!
Haec piorum dia tectis Dona dat benignitas.
Haud timenda dextra tantum Martialis agminis
Est domus timenda quantum Mascula propaginis,
O beatus! cui gravatus Arcus est hic spiculis.
In foro talis citatus Ora claudet aemulis.
Pokud by Bůh nestavěl chrám, nač se budují hradby?
Nechrání-li sídlo Bůh, nač bude bdít hlídka?
Co pomůže ráno utíkat z ještě teplého lože?
A proč se vracet domů k odpočinku pozdě večer?
Nezískáš si živobytí úzkostlivou prací,
pokud tě Bůh nepodpoří svou předchozí pomocí.
Tento přítel i ve spánsku se stará o živobytí
a ve své přízní obšťastňuje lidi milým potomstvem.
Tak veliká je odměna! Tak veliké dědictví spravedlivým!
Tato boží laskavost obdarovává příbytky zbožných.
Netřeba se tolik bát síly vojenského šiku,
jako domu, který má tolik mužských potomků.
O blažený ten, jehož luk je zatížen tolika šípy,
na náměstí zavře ústa žárlivým soupeřům.

LAUDA IERUSALEM DOMINUM [Žalm 147./12 Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.
Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.
On působí v končinách tvých pokoj, [a] bělí pšeničnou nasycuje tě.
On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho.
Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.
Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?
Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.
Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.
Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.

LAUDA IERUSALEM [Žalm 147., 12]
J.C.V.
Hunc igitur regem Solymae celebrate canendo,
Tuque Sion Laudum meritarum vota ferendo.
Qui tibi, quique tuis cavet a discrimine portis,
Unde bonae cives cumulantur munere fortis.
Quique tuos fines beat alme munere pacis,
Proventuque soli facis horrea plena feracis.
Qui simul eloquio sola torrida caelite tundit,
Terra parens ibi dona penu sua divite fundit.
Qui nivibus montes operit, ceu vellere lanae,
Ut cinerem jaciendo pruinae spicula canae.
Qui glaciem caelo solidarum mittit aquarum,
Ut non sustineant mortales frigus earum.
Tohoto krále Jeruzaléma oslavujte zpěvem
a ty, Sione, splň své sliby v náležitých chválách.
On střeží před porušením tebe i tvé brány,
jimiž občané shromažďují dary šťastného osudu.
On oblažuje tvé území hojností životodárného míru,
jen s jeho podporou naplňuješ sýpky obilím.
Svým jediním slovem z nebe zavlažuje vyschlou půdu,
takže země tam plodí a dary své bohatě do spíže ukládá.
On sněhem přikrývá hory jako ovčí vlnou,
jako popel sype jíní na špičky pohoří.
Led posílá z nebe v pevných kropupách z vody,
takže smrtelníci nevydrží jejich mráz.

DE PROFUNDIS [Žalm 130.]
De profundis clamavi ad te, Domine;
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tua intendentes in vocem deprecationis mea.
Pane, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.
Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Pane?
Quia apud te propitiatio est; et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Sustinuit anima mea in verbo ejus: Speravit anima mea in Domino.
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.
A custodia matutina usque ad noctem, speret Israël in Domino.
Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.
Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio.
Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení,
Et ipse redimet Israël ex omnibus iniquitatibus ejus.
on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.

 

LAMENTATIO IEREMIAE PROPHETAE
LECTIO PRIMA
Čtení I.
LECTIO SECUNDA
Čtení II.

LECTIO PRIMA
ALEPH.
Quomodo sedet sola civitas plena populo
Jak samotné zůstalo město kdysi plné lidí,
facta est quasi vidua domina gentium:
jako vdova je vladkyně národů,
princeps provinciarum facta est sub tributo.
přední mezi krajinami je povinna platit.
BETH.
Plorans ploravit in nocte et lacrimae eius in maxillis eius
Uplakaná pláče v noci a její slzy na jejích tvářích,
non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius,
ze všech jejích milých není žádný, který by ji utěšil,
omnes amici eius spreverunt eam et facti sunt ei inimici.
všichni její přátelé se jí zpronevěřili a stali se jejími nepřáteli.
GIMEL.
Migravit Iuda propter aflictionem et multitudinem servitutis
Přestěhoval se Juda pro trápení a mnohou porobu,
habitavit inter gentes nec invenit requiem
usídlil se mezi pohany, nenalezl však spočinutí,
omnes persecutores eius aprehenderunt eam inter angustias.
všichni jeho pronásledovatelé jej utiskují.
Ierusalem convertere ad Dominum Deum tuum.
Jeruzaléme, obrať se k Pánu Bohu svému.

LECTIO SECUNDA
VAV.
Et egressus est a filia Sion omnis decor eius,
I odešla od dcery Sionské všecka její krása,
facti sunt principes eius velut arietes non invenientes pascuam,
její knížata jsou jako jeleni nenalézající pastvu
et abierunt absque fortitudine ante faciem subsequentis.
a mizejí bezmocně před zrakem pronásledovatelů.
ZAIN.
Recordata est Hierusalem dierum aflictionis suae et praevaricationis
Vzpomíná Jeruzalem ve dnech trápení svého a kvílení
omnium desiderabilium suorum quae habuerat a diebus antiquis
na všechna svá potěšení, která mívala v dávných dobách,
cum caderet populus eius in manu hostili et non esset auxiliator.
když padá lid její do rukou nepřátel a není, kdo by pomohl.
Viderunt eam hostes et deriserunt sabbata eius.
Vidouce to nepřátelé, posmívají se jejímu úpadku.
Ierusalem convertere ...

 

CANTICUM CANTICORUM

NIGRA SUM VOBIS
J.C.V.
Pro vás jsem černá, dcery Jeruzalémské, leč krásná jsem pro mého milého.
Krásně jak stany cedarské, jak tabule královské zářím.
Celá se lesknu. Sluneční žár mi dal tuto barvu.
Na rozkaz bratří, když nesu ochránci svému plody z vinice,
tu na mravy ani na život svůj nedbám.

 

ODARION

DA MELOS CAMAENA
J.C.V.
Zapěj, ó Múzo, již se rozednilo, ranní slunce hřeje.
Vůkol pestré kvítí a vše se raduje! Divé vichry se tiší a zní písněmi.

 

RESPONSORIA PRO HEBDOMADA SANCTA
COENA DOMINI
Zelený čtvrtek
PARASCEVE
Velký pátek
SABBATO SANCTO
Bílá Sobota
1.In monte Oliveti
2.Tristis est aniuma
3.Ecce vidimus eum
4.Amicus meus
5.Judas mercator pessimus
6.Unus ex discipulis
7.Eram quasi agnus
8.Una hora
9.Seniores populi
1.Omnes amici mei
2.Velum templi
3.Vinea mea
4.Tamquam ad latronem
5.Tenebrae factae sunt
6.Animam meam dilectam
7.Tradiderunt me
8.Iesum tradidit impiis
9.Caligaverunt
1.Sicut ovis
2.Jerusalem surge
3.Plange quasi virgo
4.Recesit pastor
5.O vos omnes
6.Ecce quomodo moritur
7.Astiterunt reges
8.Aestimatus sum
9.Sepulto Domino

IN MONTE OLIVETI
In monte oliveti oravit ad Patrem.
Na olivové hoře se modlil k otci
Pater si fieri potest transeat a me calix iste.
Otče, jestli můžeš, odejmi mě tento kalich
Spiritus quidem promptus est caro autem infirma.
Duch je silný, ale tělo je slabé
Vigilate et orate ut non intretis in tentationem.
Bděte a modlete se, abyste neupadli v pokušení.

TRISTIS EST ANIMA
Tristis est anima mea usque ad mortem;
Má duše je zarmoucena až k smrti;
sustinete hic et vigilate mecum,
zůstaňte zde a bděte spolu se mnou,
nunc videbitis turbam, quae circumdabit me.
nyní spatříte zástup, který mne obklopí.
Vos fugam capietis et ego vadam immolari pro vobis.
Vy se dáte na útěk a já půjdu pro vás zemřít.
Ecce appro quinquat hora
Hle, přiblížila se hodina
et filius hominis tradetur in manus peccatorum.
a syn člověka je vydán do rukou hříšníků.
(Mat. 26, 38, Mk. 14, 34n.)

ECCE VIDIMUS EUM
Ecce vidimus eum non habentem speciem, neque decorem:
Hle, vidíme ho, kterak nemá podobu ani půvab;
aspectus ejus in eo non est:
Není na něm nic vzhledného:
hic peccata nostra portavit, et pro nobis dolet:
On nese naše hříchy a pro nás trpí:
ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras:
sám je zraněný pro naše nepravosti.
Cuius livore sanati sumus.
Jeho ranami jsme uzdravováni.
Vere languores nostros ipse tulit,
Vpravdě naše neduhy na sebe vzal
et dolores nostros ipse portavit.
a bolesti naše sám nese.
(Iz. 53, 2n.)

AMICUS MEUS
Amicus meus osculi me tradidit signo:ipse est, tenete eum:
Přítel můj mne zradil znamením polibku: ten jest, jeho zajměte.
Hoc malum fecit signum, qui per osculum ad implevit homicidium.
Tak zlé učinil znamení, když polibkem naplnil vraždu.
Infelix praeter misit pretium sanguinis, et in fine laquaeo se suspendit.
Nešťastný zločinec naplnil zločin krve a nakonec se oběsil.
Bonum ereat ei, si natus non fuisset homo ille.
Lépe by mu bylo, kdyby se nebyl narodil člověk ten.

JUDAS MERCATOR PESSIMUS
Judas mercator pessimus osculo petiit Dominum
Jidáš, nejhorší obchodník, žádal polibek od Pána,
ille ut agnus innocens non negavit Judae osculum.
jenž jak nevinný beránek neodepřel Jidášovi polibek.
Denariorum numero Christum Judaeis tradidit.
Za několik mincí vydal Krista Židům.
Melius illi erat si natus non fuisset.
Lépe by mu bylo, kdyby se nenarodil.

UNUS EX DISCPULIS
Unus ex discipulis meis tradet me hodie
Jeden z mých učedníků mne dnes zradí
vae illi perquem tradar ego.
běda tomu, skrze něhož jsem vydán.
Melius illi erat si natus non fuisset.
Lépe by mu bylo, kdyby se nenarodil.
Qui intingit me cum manum in paropside
Kdo se mnou smáčel ruku v talíři,
hic me traditurus est in manus peccatorum.
ten mne vydává do rukou hříšných.

ERAM QUASI AGNUS
Eram quasi agnus innocens ductus sum ad immolandum et nesciebam
Byl jsem jako nevinný beránek veden k oběti a nevěděl jsem.
Consilium fecerunt inimici mei adversum me dicentes
Radili se moji nepřátelé proti mě řkouce:
venite mittamus lignum in panem ejus
Naplňme dřevem chléb jeho
et eradamus eum de terra viventium.
a vytrhněme ho ze světa živých.
Omnes inimici mei cogitabant mala mihi
Všichni moji nepřátelé mi přejí zlo
verbum iniquum mandaverunt adversum me dicentes.
slovo křivé vznášejí proti mě řkouce...

UNA HORA
Una hora non potuistis vigilare,
Ani hodinu jste nemohli bdít,
qui exhortabamini mori pro me?
vy, kteří jste se nabízeli pro mne zemřít?
Vel Judam non videtis, quomodo non dormit,
Však nevidíte Jidáše, kterak nespí,
sed festinat tradere me Judaeis?
ale pospíchá zradit mne židům?
Quid dormitis? Surgite et orate,
Což spíte? Vstaňte a modlete se,
ne intretis in tentationem.
abyste neupadli v pokušení.
(Mat. 26, 40n., Mk. 14, 37n., Luk. 22, 45)

SENIORES POPULI
Seniores populi consilium fecerunt:
Starší lidu se sešli k poradě:
ut Jesum dolo tenerent, et occiderent.
aby Ježíše úkladem jali a zabili.
Cum gladiis et fustibus exierunt tanquam ad latronem.
S meči a holemi táhli jako proti nějakému vrahovi.
Collegerunt pontifices et pharisaei consilium:
Kněží a farizejové svolali radu:
ut Jesum dolo tenerent, et occiderent.
aby Ježíše úkladem jali a zabili.
(Mat. 26, 47, Luk. 22, 52)

OMNES AMICI MEI
Omnes amici mei dereliquerunt me
Všichni mí přátelé mne opustili
et praevaluerunt insidiantes mihi,
a chystají mi úskoky,
tradidit me, quem diligebam.
zradil mne ten, jehož jsem miloval.
Et terribilibus oculis
A s hrozivými pohledy,
plaga crudeli percutientes,
zahrnujíce mne krutými ranami,
aceto potabant me.
ocet dali mi pít.
Inter iniquos projecerunt me
Mezi hříšníky mne uvrhli
et non pepercerunt animae meae.
a nešetřili moji duši .
(Job 19, 14, Mat. 27, 34, Mat. 27, 48)

VELUM TEMPLI
Velum templi scissum est. Et omnis terra tremuit.
Chrámová opona je roztržena.A celá země se zatřásla.
Latro de cruce clamabat: Memento mei, dum veneris in regnum tuum!
Lotr z kříže zvolal: Rozpomeň se na mne, až přijdeš do svého království!
Petrae scissae sunt et monumenta aperta sunt
Skály se trhají a hroby se otevírají
et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt.
a mnohá těla svatých, kteří spali, povstávají.
(Mat. 27, 51, Luk. 23, 42)

VINEA MEA ELECTA
Vinea mea electa, ego te plantavi:
Vinice má vyvolená, tebe jsem vysadil:
quomodo conversa es in amaritudinem,
tak jsi se v hořkost obrátila,
ut me crucifigures et Barrabam dimitteres.
že mne křižuješ, a Barabáše propouštíš?
Sepivi te, et lapides elegi ex te, at aedificavi turrim.
Ohradil jsem tě, zbavil tě kamenů a vybudoval věž.
(Srov. Marek 12/1, Jan 15/2; Kamenná zídka se okolo vinic stavěla proti liškám a jiným živočišným škůdcům, věž pak pro strážce vinice, aby měl rozhled.)

TAMQUAM AD LATRONEM
Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me:
Jako na lotra vyšli jste s meči a kyji, abyste mne zajali.
Quotidie apud vos eram in templo docens, et non me tenuistis:
Každý den jsem byl s vámi, učil v chrámě, a nezadrželi jste mne;
et ecce, flagellatum ducitis ad crucifigendum.
a hle, bičovaného vedete mne k ukřižování.
Cumque iniecissent manus in Iesum, et tenuissent eum, dixit ad eos:
Když vztáhli ruce na Ježíše a spoutali ho, řekl jim:
(Srov. Matouš 26/55)

TENEBRAE FACTAE SUNT
Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum Judaei:
Nastaly temnoty, když Židé křižovali Ježíše,
et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna:
a o hodině deváté zvolal Ježíš mocným hlasem:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Bože můj, proč jsi mne opustil?
Et inclinato capite, emisit spiritum.
A nakloniv hlavu, vypustil duši.
Exclamans Jesus voce magna, ait:
Ježíš zvolal mocným hlasem, řka:
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.
(Srov. Matouš 27/45, Marek 15/3, Lukáš 23/44)

ANIMAM MEAM DILECTAM
Animam meam dilectam tradidi in manus iniquorum,
Svou drahou duši jsem vydal do rukou nespravedlivých
et facta est mihi haereditas mea sicut leo in silva
a mé dědictví se ke mně zachovalo jako lev v lese.
Dedit contra me voces adversaries dicens;
Moji nepřátelé proti mně pozdvihli hlasy, řkouce:
congregamini et properate ad devorandum illum;
Spojme se a pospěšme k jeho zkáze.
Posuerunt me in deserto solitudinis et luxit super me omnis terrae,
Umístili mne do samoty pouště a celá země nade mnou truchlila,
quia non est inventus qui me agnosceret, et faceret bene.
neboť se nenašel, kdo by mi porozuměl a prokázal dobrodiní.
Insurexerunt in me viri absque misericordia, et non pepercerunt animae meae.
Povstali proti mně muži bez soucitu a nešetřili mou duši.

TRADIDERUNT ME
Tradiderunt me in manus impiorum, et inter iniquos projecerunt me,
Vydali mne do rukou bezbožníků a uvrhli mezi hříšníky,
congregati sunt adversum me fortes.
spojili se proti mně mocní
Et sicut gigantes steterunt contra me.
a jako obři stáli proti mně.
Alieni insurrexerunt adversum me, et fortes quasierunt animam meam.
Cizinci proti mně povstali a mocní usilovali o moji duši.

IESUM TRADIDIT IMPIUS
Iesum tradidit impius summis principibus sacerdotum, et senioribus populi:
Bezbožní vydali Ježíše velekněžím a starším lidu.
Petrus autem sequebatur eum a longe, ut videret finem.
Ale Petr ho z povzdálí sledoval, aby viděl konec.
Adduxerunt autem eum ad Caipham principem sacerdotum,
Přivedli jej pak k veleknězi Kaifášovi
ubi scribae et pharisaei convenerant.
kde se sešli písaři a farizeové.
(Srov. Matouš 26/58, Lukáš 22/54)

CALIGAVERUNT
Caligaverunt oculi mei a fletu meo:
Mé oči se zakalily pláčem:
quia elongatus est a me, qui consolabatur me.
neboť vzdálen je ode mne, který byl mou útěchou.
Videte, omnes populi: si est dolor, sicut dolor meus.
Pohleďte, všichni lidé, zda jest bolest jako bolest má.
O vos omnes, qui transitis per viam,
Ó vy všichni, kteří kráčíte po cestě,
attendite et videte: si est dolor, sicut dolor meus.
poslyšte a vizte: zda jest bolest jako bolest má.

SICUT OVIS
Sicut ovis ad occisionem ductus est,
Jako ovce je veden na porážku,
et dum male tractaretur non aperuit os suum;
a zatímco mu ubližují, neotevře svá ústa;
traditus est ad mortem ut vivificaret populum suum.
je vydán smrti, aby vzkřísil svůj lid.
Tradidit in mortem animam suam,
Vydal smrti svůj život
et inter sceleratos reputatus est.
a je počítán mezi svaté.
(Iz. 53, 7)

IERUSALEM SURGE
Ierusalem surge, et exue te vestibus jucunditatis,
Jeruzaléme, povstaň a odlož roucho radosti,
induere cinere et cilicio,
zahal se popelem a šatem kajícným,
quia in te occisus est salvator Israel.
neb v tobě byl usmrcen spasitel Israele.
Deduc quasi torrentem lacrymas per diem et noctem,
Potoky slz prolévej dnem i nocí
et non taceat pupilla oculi tui.
a nenech vyschnouti zřítelnice svých očí.

PLANGE QUASI VIRGO
Plange quasi virgo, plebs mea,
Plač jako panna, lide můj,
ululate pastores in cinere et cilicio.
naříkejte pastýři v popeli a rouše kajícném.
Quia venit dies Domini magna et amara valde.
Neboť přichází den Páně velký a velice hořký.
Accingite vos sacerdotes et plangite ministri altaris
Přepásejte se (žíní), knězové, a truchlete, oltářoví služebníci,
aspergite vos cinere.
potřísněte se popelem.

RECESIT PASTOR
Recesit pastor noster, fons aquae vivae
Odešel pastýř náš, pramen živé vody,
ad cuius transitum sol obscuratus est.
nad jehož odchodem se zatmělo slunce.
Nam et ille captus est, qui captivum tenebat primum hominem:
Neboť spoután jest ten, který spoutaného držel prvního člověka
hodie portas mortis et seras pariter salvator noster disrupit.
Dnes brány a závory smrti vpádem náš Spasitel rozlomil.
Destruit quidem claustra inferni et subvertit potentias diaboli.
Taktéž odstranil uzávěry pekla a zvrátil ďáblovu moc.

O VOS OMNES
O vos omnes qui transitis per viam attendite et videte.
Ó vy všichni, kteří procházíte cestou přistupte a vizte
Si est dolor similis sicut dolor meus.
Zda je bolest rovná bolesti mé.
Attendite universi populi et videte dolorem meum.
Přistupte všicjni lidé a vizte mou bolest.

ECCE QUOMOD MORITUR
Ecce qoumodo moritur iustus et nemo percipit corde
Hle jak umírá spravedlivý a nikdo to nepřipustí k srdci
et viri iusti tolluntur et nemo considerat
muže spravedlivého vlečou a nikdo si toho nevšímá
a facie iniquitatis sublatus est iustus.
před tváří nepravosti veden jest spravedlivý.
Et erit in pace memoria eius.
A zůstává v míru památka jeho.
Tamquam agnus coram tondente se obmutuit et non aperuit os suum
Jako beránek umlká před stříhajícím a neotvírá svá ústa
de angustia et de judicio sublatus est.
od mučení a soudu veden jest.

ASTITERUNT REGES
Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum.
Sešli se vládcové zemí a vévodové shodli se v jednom
Adversus Dominus et adversus Christum eius.
proti Pánu a proti jeho Pomazanému.
Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt in ania.
Proč se bouříná rody a lidé jsou uvedeni ve zmatek?

AESTIMATUS SUM
Aestimatus sum cum descendentibus in lacum.
Považován za sešlého do hlubin
Factus sum sicut homo sine adjutorio
Učiněn člověkem bez pomoci
inter mortuos liber.
započten mezi mrtvé
Posuerunt me in lacu inferiori,
Uvrhli mě do hlubin podsvětí
in tenebrosis et in umbra mortis.
do temnot a do stínu smrti.

SEPULTO DOMINO
Sepulto Domino signatum est monumentum,
Pochován Pán a zapečetěn jest hrob,
volventes lapidem ad ostium monumenti.
a přivalili kámen ke vchodu do hrobu.
Ponentes milites qui custodirent illum.
Postavili vojáky, kteří jej střežili.
Accendentes principes Sacerdotum ad Pilatum
Velekněží přišli k Pilátovi
petierunt illum.
a žádali ho.

 

 

 

IMPROPERIUM
Pohanění potřelo srdce mé a byl jsem v žalosti.
Očekával jsem, zda by mne kdo politoval, ale žádného nebylo. A hledal jsem, kdo by mě utěšil,
ale nenalezl. A za pokrm mi dávali žluč, a v žízni mé napájeli mne octem

ORATIO JIEREMIAE
Incipit oratio Ieremiae
Začíná se naříkání Jeremiáše proroka.
Recordare Domine
Rozpomeň se Pane, co se nám děje, viz pohanění naše.
Hereditas nostra
Dědictví naše jiným připadá a domy naše cizincům..
Pupili facti sumus
Sirotci jsem bez otce, matky naše jsou jako vdovy.
Aquam nostram
Vody své platíce pijeme, dříví naše draze pořizujeme.
Na hrdle svém protivenství snášíme,
jsme znaveni a nedostává se nám odpočinku.
Ierusalem convertere
Jeruzaléme, obrať se k Pánu Bohu svému.

JEPHTE
( Jefta )
Cum vocasset in proelium
Když král Amonovců vyhlásil válku Izraeli
a nevyslyšel poselství Jeftovo,
zjevil se Jeftovi Duch Hospodinův
a Jefta vytáhl proti Amonovcům.
Hospodinu pak složil tento slib:
Si tradiderit
Vydá-li Hospodin Amonovce do mých rukou,
obětuji mu v oběť zápalnou toho,
kdo mi první vyjde vstříc z mého domu, ať je kdokoliv.
Transivit ergo Jephte
Přitáhl tedy Jefta k Amonovcům, aby proti nim
bojoval s udatným duchem a v moci Hospodinově.
Et clangebant tubae
Troubily polnice a vířily bubny,
synové Izraele se střetli s Amonovci v bitvě.
Fugite, fugite
Ustupte, prchněte, slyšíte bezbožné kmeny,
padněte mečem. Hospodin zástupů povstal k bitvě
a bojuje proti vám.
ať vás ukrutný meč srazí a rozpráší.
Fugite, fugite
Ustupte, prchněte, padněte, bezbožníci,…
Et percusit Jephte
I rozdrtil Jefta a na hlavu porazil
dvacet Amonových měst.
Et ululantes
Naříkající synové Amonovi byli pokořeni
před syny Izraele.
Cum autem victor Jephte
Když se pak Jefta vítězně vracel domů, vyšla mu v ústrety jeho jediná dcera s bubny a tancem a
zpívala:
Incipite in tympanis
Spusťte na bubny, zahrajte na struny.
Pějme chvalozpěv, dívky, zpívejme Hospodinu píseň. Chvalme nebeského krále, knížete války,
jenž přivedl vévodu Izraele zpět jako vítěze.
Hymnum cantemus
Pějme chvalozpěv, zpívejme píseň Hospodinu,
jenž nám dal slávu a synům Izraele vítězství.
Cantate mecum Domino
Zpívejte se mnou Hospodinu, zpívejte všichni lidé,
chvalte knížete války, jenž nám dal slávu
a synům Izraele vítězství.
Cum vidiset Jephte
Když Jefta, jenž byl složil slib Hospodinovi,
spatřil svou dceru, jak mu jde vstříc,
v slzách bolesti roztrhl svůj šat a zanaříkal:
Heu mihi, filia mea
Běda mi, má dcero, ach běda, ponížila jsi mne,
má jednorozená dcero, ponížila,
a ty sama, ach běda má dcero, jsi ponížena též.
Cur ego te pater decepi
Proč jsem tě, otče, ponížila, a proč jsem já,
tvá jediná dcera, ponížena?
Aperui os meum
Otevřel jsem svá ústa k Hospodinu a slíbil,
že mu obětuji v zápalnou oběť toho,
kdo mi první vyjde naproti z mého domu.
Běda mi …
Pater mi
Otče můj, když jsi dal slib Hospodinu a vrátil se od nepřátel jako vítěz, pohleď, zde jsem, tvá
jediná dcera, obětuj mne v zápalnou oběť za své vítězství.
Jen jedno, otče, splň mi přání, své jediné dceři,
dříve než zemřu.
Quid poterit
Co by tě mohlo, dcero, před smrtí utěšit,
co může potěšit tvou duši ?
Dimite me
Propusť mne na dva měsíce do hor,
abych tam se svými družkami oplakávala své panenství.
Vade filia
Jdi, má jednorozená dcero,
a oplakej své panenství.
Abiit ergo in montes
Odešla pak Jeftova dcera do hor
a s družkami svými oplakávala své panenství:
Plorate, plorate colles
Plačte pahorky, truchlete hory a hořekujte
ve sklíčenosti mého srdce.
Vždyť zemřu jako panna a v hodině smrti mi neposkytnou útěchu mé děti. Lesy sténejte, potoky
a studánky roňte slzy pro obětovanou pannu.
Běda mi, nešťastné,při radosti všeho lidu, vítězství
Izraele a slávě mého otce, já zemřu bez dětí, jako panna, já jednorozená dcera zemřu, nebudu již
žít. Zachvějte se skály, ustrňte se pahorky, údolí a sluje zaduňte hrozivou ozvěnou.
Plačte synové Izraele, oplakávejte mé panenství a hořekujte v bolestném zpěvu pro Jeftovu
jedinou dceru.
Plorate filii Israel
Plačte dítky Izraele,
všichni oplakávejte pannu a Jeftovu jednorozenou dceru.
Hořekujte v bolestném zpěvu.

JONAS
Cum repleta esset Ninive
Když se Ninive naplnilo nepravostí,
hlas těch hříchů volal ze země k Hospodinu,
jenž promluvil z nebes k proroku Jonášovi:
Surge, surge Jonas
Povstaň Jonáši! Vstaň a běž do Ninive, města velkého,
a kaž v něm, neboť jeho špatnost vystoupala až před mou tvář.
Audivit Jonas vocem Domini
Uslyšel Jonáš hlas Hospodina a bál se strachem velikým.
I sestoupil na loď směřující do Tarsu, aby unikl a uprchl před tváří Hospodinovou.
Et cum processiset in mare
A když dospěl na moře,
roznítil Hospodin prudkou bouři bouří.
Et proeliabantur venti
A zápasily větry jižní, severní a africký.
Hřměly proti lodi mraky a přívaly, krupobití a blýskání, hromy a blesky, strašlivé nápory hřměly proti lodi,
strašlivým náporem dopadaly na moře.
Byla rozpoutána veliká bouře na moři.
Ta zděsila námořníky, že volali ke svým bohům
Dii magni, dii fortes
Bohové velcí ! Bohové silní ! Bohové nebes !
Bohové moře ! Milosrdní a mocní !
Z tísně a nebezpečenství v svém milosrdenství a mocí nás vysvoboďte !
Povězte bouřce, poručte větrům, nařiďte bouřím, aby se ztišily a ustaly.
Pomozte nám a my budeme spaseni.
Jonas autem
Avšak Jonáš zarmoucen ve svém srdci spal v podpalubí lodi tvrdým spánkem.
Vzbudil jej velitel lodi a řekl mu:
Quid tu sopore deprimeris
Co ty se oddáváš spánku ! Vstaň, vzývej boha svého,
snad se na nás rozpomene a my nezahyneme.
Venite, venite
Pojďte, losujme mezi sebou, abychom zvěděli, proč nás toto zlo postihlo.
Miserunt nautae sortes
Vrhli tedy los a hle, los padl na Jonáše.
Řekli mu tedy námořníci:
Indica nobis
Vyjev nám, kvůli komu nás potkalo neštěstí ! Čím jsi ? Odkud pocházíš ?
Jaká je tvoje pouť ? Z jakého jsi lidu ?
Hebraeus ego sum
Hebrejský jsem a Hospodina, Boha svého se bojím,
jenž stvořil moře i souš.
Quid faciemus tibi
Co máme s tebou učinit, aby ochabla ta bouře, jež nám hrozí zánikem ?
Tollite me
Vezměte mne a vhoďte do moře ! A bouře pomine.
Vím totiž, že kvůli mně tato veliká bouře přišla na vás.
Tulerunt nautae Jonam
Vzali námořníci Jonáše a vhodili jej do moře. A ustalo moře ve svém běsnění.
Et praeparavit Dominus
I nastrojil Hospodin velikou rybu, aby pohltila Jonáše.
A ten se z břicha ryby modlil k svému Bohu, řka:
Iustus es, Domine
Spravedlivý jsi, Hospodine, a správné jsou Tvé soudy.
Jsi mocný a Tvé vůli se není možno protivit.
Vrhl jsi mne do hlubiny moře a Tvé vlnobití se nade mnou převalilo.
Spravedlivý jsi, Hospodine, a správné jsou Tvé soudy.
Ale když se rozzlobíš, rozpomeneš se na své milosrdenství.
Usmiř se, Hospodine, odpusť, a smiluj se.
Odvržen jsem byl od Tvých očí, zažehnut byl Tvůj hněv
a proti mně se rozpoutala bouře i rozehřměly větry.
Proudy se vzdmuly, propast mne obklíčila a velryba pohltila.
Což navždy odvrhneš služebníka svého ?
Usmiř se, Hospodine, odpusť, a smiluj se.
Úzkost naplnila moji duši a v pohromách jsem se rozpomenul na Tebe, Hospodine, Bože můj.
Je dobře následovat Tvá přikázání a od Tvé tváře se neodvracet.
Hle, poslechnu Tě, slyš má slova a vyslyš mne,
který v úzkostech vzývám Tvé jméno.
Usmiř se, Hospodine, odpusť, a smiluj se.
Et imperavit Dominus pisci
I nařídil Hospodin rybě a ona vyvrhla Jonáše,
jenž pak kázal v Ninive, podle slova Hospodinova.
Et crediderunt Ninivitae
A uvěřili Niniveští, obrátili se od své hříšné cesty a činili pokání, řkouce :
Peccavimus Domine
Zhřešili jsme, Hospodine, a nekráčeli jsme po tvých cestách.
Ale přikloň se k nám, Hospodine, a my se změníme,
osvětli svou tvář nad námi a my budeme spaseni.

GLORIA ET HONORE
Korunoval jsi je slávou a ctí a ustanovil jsi je nad dílem svých rukou Pane.

INTONUIT DE COELO
Pán zahřměl z nebe, Nejvyšší vydal svůj hlas, zjevily se prameny vod.

SENEX PUERUM PORTABAT
Stařec chlapce nesl, ten pak jemu vládl.

AVE MARIA
Zdráva, milosti došlá, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami.

SALVE REGINA
Zdrávas královno, Matko milosrdenství,
živote sladkosti a naše naděje, buď pozdravena.
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, úpící a plačící,
v tomto slzavém údolí.
Ej, nuž tehdy Orodovnice naše,
ty tvé milostné oči k nám obrať.
A Ježíše, požehnaný plod tvého lůna,
nám po tomto vyhnání ukaž.
Ó dobrotivá, ó laskavá, ó sladká Panno Maria.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli porta manes, et stella maris,
Slavná Matko Spasitele, která jsi otevřenou bránou nebes, hvězdo mořská,
succurre cadenti surgere qui curat, populo:
na pomoc přijď lidu, který se snaží povstat.
tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem,
ty, která porodilas, přírodo žasni, svého svatého Tvůrce,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
pannou zprvu i pak, přijalas zvěst Gabrielovu,
peccatorum miserere.
smiluj se nad hříšníky.

AVE MARIS STELLA
Zdrávas mořská hvězdo, dobrá Boží Matko,
a na věky Panno, šťastná nebes bráno.
Tys přijala 'ave' z úst Gabrielových,
v pokoji nás zaštiť, změň Evino jméno.
Rozvaž pouta hříšným, přines světlo slepým
zažeň od nás zlosti, vypros všechno dobré.
Ukaž se být matkou, skrz tebe nechť prosby vyslyší ten,
jenž pro nás zrozen ráčil být tvým synem.
Panno jedinečná, ze všech nejmírnější,
zbav nás našich hříchů, očisť nás, konejši.
Čistý život sešli, připrav jistou cestu,
ať vidouce Ježíše, navždy se s ním radujeme.
Chvála Bohu Otci, nejvyššímu Kristu úcta,
i Duchu Svatému, všem třem jedna čest.
Amen.

VERE LANQUORES
Vida trápení naše, na sebe je vzal, a bolesti naše sám nesl.

CRUCIFIXUS
Ukřižován byl za nás v čase Pontia Piláta, umučen a pochován.

CHRISTUS FACTUS EST
Kristus se pro nás stal poslušným až k smrti, k smrti na kříži.
Proto ho Bůh povznesl a dal mu jméno nade všechna jména.

TERRA TREMUIT
Země se zachvěla a uklidnila, když povstal Bůh k soudu.

O SACRUM
O přesvatá hostino, na níž je přijímán Kristus. Uctívá se památka jeho urpení. Mysl se plní vděčností a dostává se nám záruka příští slávy.

PANGE LINGUA
Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium,
Chvalte ústa vznešeného těla Páně tajemství,
Sanguinisque pretiosi,quem in mundi pretium
chvalte předrahou krev jeho, kterou,z milosrdenství
fructus ventris generosi rex effudit Gentium.
zrozen z lůna panenského, prolil Král všech království.
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,
nám byl dán, nám zrozen z nedotčené panny
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
a do světa přenesen, rozséval semena slov,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
než podstoupil smrt, ustanovil zázračný zákon
In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus
Za poslední noci usedá s bratry,
observata lege plene cibis in legalibus,
podle zákona sytí všechny pravým pokrmem.
cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
jídlo pro zástup dvanácti dává svýma rukama.
Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit:
Slovo tělem, chléb pravým tělem učiní,
fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
stejně víno krví Kristovou, a kde mysl nestačí
ad firmandum cor sincerum,sola fides sufficit.
k posílení srdce stačí sama víra.
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui:
Před touto svátostí se skláníme
et antiquum documentum novo cedat ritui:
a starým předpisům se dá nový řád,
praestet fides supplementum sensuum defectui.
víra zastoupí pochybení smyslů.
Genitori, Genitoque laus et jubilatio,
Otci i zrozenému buď chvála a oslava,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio:
Pozdravení, úcta, čest a díkuvzdání
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.
Duchu též budiž sláva.

AVE VERUM CORPUS
Ave verum corpus, natum de Maria Virgine,
Buď pozdraveno pravé tělo, narozené z Marie panny,
vere passum, immolatum in cruce pro homine,
mučené, obětované na kříži pro člověka,
cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine:
z jehož probodeného boku vyšla voda a krev,
esto nobis praegustatum in mortis examine.
Nás předchází ve smrtelné zkoušce.
O dulcis, O pie, O Iesu, fili Mariae. Miserere mei.
Sladký, svatý Ježíší, synu Mariin, smiluj se nade mnou.

ALMA MIRAD
Alma mirad vuestro Dios que a un que esta tan encubierto
.?.
bien loveis si firmemente creeis porque la fe haze cierto
.?.
lo mismo que noen tendeis.
.?.
Tanta gratia tanto amor, nadie lo puede entender,
.?.
que se de Dios a comer a qual quiera pecador.
.?.

HAEC DIES
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Vyznejte Pánu, že je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Jako velikonoční hod beránka byl obětován Kristus. Velikonoční oběti ať křesťané vzdají chvály. Beránek vykoupil ovce, nevinný Kristus smířil hříšníky se svým Otcem. Smrt a život se střetly v podivuhodném zápase.Vládce života, ač zemřel, kraluje živ. Řekni nám, Marie, cos viděla u cesty. Viděla jsem hrob živého Krista a slávu Vzkříšeného. Anděly jako svědky, roušku a šaty. Kristus, má naděje, byl vzkříšen, předejde vás do Galileje. Víme, že Kristus vpravdě vstal z mrtvých, vítězný králi, smiluj se nad námi.

VENI SANCTE SPIRITUS
Přijď Svatý Duchu, naplň srdce svých věrných a zažehni v nich oheň své lásky. Přijď Svatý Duchu a vyšli z nebe paprsek svého světla. Přijď Otče chudých, přijď, dárče milostí, přijď, světlo srdcí. Nejlepší utěšiteli, sladký hoste duše, sladké občerstvení. Spočinutí v námaze, osvěžení v žáru, útěcho v nářku. Přeblahé světlo, naplň hlubinu srdce svých věrných. Bez tvého světla není v člověku nic nevinného. Obmyj, co nečistého, zavlaž, co vyprahlého, uzdrav, co zraněného, ohni, co ztuhlého, zahřej, co studeného, veď, co zbloudilého. Dej svým věrným, na Tebe spoléhajícím, sedmero darů Ducha Svatého. Odměň zbožnost, dej vysvobození, dej věčnou radost.

MAGNIFICAT [Luk.,kap 1.,46]
Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae,
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Velebí duše má Hospodina,
A veselí se duch můj v Bohu, spasiteli svém,
Že vzezřel na ponížení děvky své;
neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.
Neboť mi učinil veliké věci ten, kterýž mocný jest, a svaté jméno jeho,
A jehož milosrdenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho.
Dokázal moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.
Sházel mocné s stolic, a povýšil ponížených.
Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.
Přijal Izraele, služebníka svého, byv pamětliv na milosrdenství,
Jakož mluvil otcům našim, Abrahamovi a semeni jeho na věky.
J.C.V.
Exaltat mea mens Deum Festis laeta sonis concelebrans eum.
Is cernes humilem quater Ut felix habear praestat amans Pater.
Quae fecit mihi Rex Deum! Cui sancti titulus, robur aheneum.
Cujus copia gratia Sanctorum soboli perpes adest pia.
Cujus nobile brachium Dispersis subito capita furentium.
Dejectisque potentibus Horum prima dedit munia mitibus.
Hic est pauperibus cibus, Hic rerum vaga dispersio ditibus.
Promissi memor hic fuit, Servis Isacidis pace dedit frui.
Ut Spes facta parentibus, Sic completa bonis illa nepotibus.
Má mysl vyvyšuje Boha a radostně ho oslavuje svými zpěvy.
Uvidíš, jak tento milující Otec dává pokornému mnohem více štěstí.
Co mi učinil Král a Bůh! Jeho jméno je svaté, jeho síla nesmírná.
Jeho láskyplná milost navěky trvá u pokolení svatých.
Svým vznešeným ramenem potřel rázně hlavy zpupných,
sesadil vladaře a na jejich přední místo dalo mírné.
Zde je pokrm pro chudé, zde je pro bohaté marnost a prázdnota.
On byl pamětliv na zaslíbení, služebníkům Izákova lidu dal těšit se z míru.
Stal se nadějí pro praotce a vše dobré naplnil na potomcích.

LITANIAE BMV
[Litanie k Blahoslavené Panně Marii]
Kyrie eleison, Christe eleison.
Christe audi nos, Christe exaudi nos.
Fili, Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte Deus,
Sancta Trinitas unus Deus,
miserere nobis.
Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum,
Mater Christi, Mater divinae gratiae,
Mater purissima, Mater castissima,
Mater inviolata, Mater intemerata,
Mater amabilis, Mater admirabilis,
Mater Creatoris, Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima, Virgo veneranda,
Virgo praedicanda, Virgo potens,
Virgo clemens, Virgo fidelis,
Speculum iustitiae, Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae, Vas spirituale,
Vas honorabile, Vas insigne devotionis,
Rosa mystica, Turris Davidica,
Turris eburnea, Domus aurea,
Foederis arca, Janua coeli, Stella matutina,
Salus infirmorum, Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum, Auxilium Christianorum,
Regina Angelorum, Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum, Regina Apostolorum,
Regina Martyrum, Regina Confessorum,
Regina Virginum, Regina Sanctorum omnium,
ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Parce nobis Domine, Exaudi nos Domine,
miserere nobis.
Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se.
Kriste, uslyš nás, Kriste, vyslyš nás.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, Svatá Boží Rodičko, Svatá Panno panen,
Matko Kristova, Matko Božské milosti,
Matko nejčistší, Matko nejcudnější,
Matko neporušená, Matko neposkvrněná,
Matko láskyhodná, Matko obdivuhodná,
Matko Stvořitelova, Matko Spasitelova,
Panno nejmoudřejší, Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná, Panno mocná,
Panno dobrotivá, Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti, Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti, Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený, Stánku zbožnosti,
Růže tajemná, Věži Davidova,
Věži z kosti slonové, Dome zlatý,
Archo úmluvy, Bráno nebeská, Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných, Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených, Pomocnice křesťanů,
Královno andělů, Královno patriarchů,
Královno proroků, Královno apoštolů,
Královno mučedníků, Královno vyznavačů,
Královno panen, Královno všech svatých,
oroduj za nás.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
ušetři nás, Pane, vyslyš nás, Pane, smiluj se nad námi.

STABAT MATER
Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius.
Vedle kříže matka stála, proudy slzí prolévala, neboť na něm visel Syn.
Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, pertransivit gladius.
Její duši nářku plnou, zarmoucenou, utrápenou, pronikl meč bolesti.
O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater Unigeniti.
Ó, jak smutná a zdrcená byla ona požehnaná matka Syna Božího.
Quae maerebat et dolebat, Pia Mater, dum videbat nati poenas incliti.
Co cítila, jak trpěla svatá matka, když viděla rány Syna slavného.
Quis est homo, qui non fleret, Matrem Christi si videret in tanto supplicio?
Kde je člověk, jenž zadrží pláč, když vidí matku Boží v takovém ponížení?
Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari dolentem cum Filio?
Kdo by mohl nevidět, smutek matky nesdílet, když trpěla se Synem?
Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis et flagellis subditum.
Hle, pro hříchy lidstva všeho vidí v mukách Syna svého, jak je krutě bičován.
Vidit suum dulcem Natum moriendo desolatum, dum emisit spiritum.
Vidí svoje drahé dítě v umírání opuštěné, když vydechne naposled.
Eja, Mater, fons amoris, me sentire vim doloris fac, ut tecum lugeam.
Ejhle, matko, lásky zdroji, dej mi cítit bolest svoji, dej mi s tebou prožít žal.
Fac, ut ardeat cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaceam.
Dej, ať v srdci hořet mohu láskou ke Kristu a Bohu, abych se mu zalíbil.
Sancta Mater, istud agas, crucifixi fige plagas cordi meo valide.
Svatá matko, rány svého Syna ukřižovaného i do srdce mého vbij.
Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, poenas mecum divide.
Bolest Syna zraněného, pro mne též umučeného také se mnou rozděluj.
Fac me vere tecum flere, crucifixo condolere, donec ego vixero.
Dej mi s tebou zaplakat, muka tvého Syna znát, dokud tady budu žít.
Juxta crucem tecum stare, te libenter sociare, in planctu desidero.
Vedle kříže s tebou být, k tvému nářku připojit, nářek svůj toužím i já.
Virgo virginum praeclara, mihi iam non sis amara: fac me tecum plangere.
Panno panen přeslavná, buď ke mně přívětivá, nech mě s tebou naříkat.
Fac, ut portem Christi mortem, passionis fac consortem et plagas recolere.
Kéž bych s tebou mohl znovu nést na sobě smrt Kristovu, rány jeho prožívat.
Fac me plagis vulnerari, cruce fac inebriari et cruore Filii.
Dej, abych byl bitím zraněn, křížem Kristovým opojen, až do krve utýrán.
Inflammatus et accensus per Te, Virgo, sim defensus in die iudicii.
Trápen plameny a ohněm ať jsem tebou, Panno, bráněn v onen hrozný soudu den.
Fac me cruce custodiri, morte Christi praemuniri, confoveri gratia.
Kéž jsem vždy ochráněn křížem, jak hradbou obklopen Kristem a podpírán milostí.

(jiná verze:
Christe, cum sit hinc exire, da per materm me venire ad palmam victoriae.
Kriste, až umírat budu, dej, ať díky matce mohu dospět k palmě vítězství.)
Quando corpus morietur, fac, ut animae donetur paradisi gloria.
Po smrti pak mého těla dopřej, aby duše směla vejít v ráje králoství.
Amen.

CANTICUM ZACHARIAE
Benedictus Dominus Deus Israel; quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae
Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,neboť navštívil a vykoupil svůj lid!
et erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri sui,
Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida,
sicut locutus est per os sanctorum, qui a saeculo sunt, prophetarum eius,
jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli už od věků.
salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium, qui oderunt nos;
Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí.
ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti,
Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu
iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis,
na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi,
ut sine timore, de manu inimicorum liberati, serviamus illi
že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu
in sanctitate et iustitia coram ipso omnibus diebus nostris.
ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života.
Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius,
A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty,
ad dandam scientiam salutis plebi eius in remissionem peccatorum eorum,
dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů
per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens ex alto,
pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry,
illuminare his, qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje.

TE DEUM
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.
Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země.
Tibi omnes Angeli;
Všichni andělé,
tibi caeli et universae Potestates;
všechny mocné nebeské zástupy
Tibi Cherubim et Seraphim
cherubové i serafové,
incessabili voce proclamant:
bez ustání volají:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Oslavuje tě sbor tvých apoštolů,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
chválí tě velký počet proroků,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
vydává o tobě svědectví zástup mučedníků;
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,
a po celém světě vyznává tě tvá církev:
Patrem immensae maiestatis:
neskonale velebný, všemohoucí Otče,
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný,
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
božský Utěšiteli, Duchu svatý,
Tu Rex gloriae, Christe.
Kriste, Králi slávy,
Tu Patris sempiternus es Filius.
tys od věků Syn Boha Otce;
Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum.
abys člověka vykoupil,stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna caelorum.
zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe;
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě.
Iudex crederis esse venturus.
Věříme, že přijdeš soudit.
Te ergo quaesumus,
A proto tě prosíme:
tuis famulis subveni:
přispěj na pomoc svým služebníkům,
quos pretioso sanguine redemisti.
vždyť jsi je vykoupil předrahou krví;
Aterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě.
Salvum fac populum tuum, Domine,
Zachraň, Pane, svůj lid,
et benedic hereditati tua.
žehnej svému dědictví,
Et rege eos, et extolle illos usque in aternum.
veď ho a stále pozvedej.
Per singulos dies benedicimus te;
Každý den tě budeme velebit
Et laudamus Nomen tuum in saculum, et in saculum saculi.
a chválit tvé jméno po všechny věky.
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu.
Miserere nostri domine, miserere nostri.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
Ať spočine na nás tvé milosrdenství,
quemadmodum speravimus in te.
jak doufáme v tebe. In te, Domine, speravi:
Pane, k tobě se utíkáme,
non confundar in aternum.
ať nejsme zahanbeni navěky.

IN NATIVITATEM DOMINI (M.A.Charpentier)

USQUEQUO AVERTIS
Usquequo avertis faciem tuam Domine,
Jak dlouho ještě budeš odvracet tvou tvář, Pane
et oblivisceris tribulationis nostrae.
a opomíjet naše trápení.
Memorare testamenti tui quod locutus es.
Rozpomeň se na svou smlouvu
Veni de excelso et libera nos.
vyjdi z výsosoti a osvoboď nás.
Consolare filia Sion quare moerore consumeris.
Utěš se dcero sionská,...
Veniet ecce Rex tibi mansuetus,et non mentietur.
přichází, hle, král tvůj mírný a nevídaný.
In illa die stillabunt montes dulcedinem,
Toho dne roní hory sladkost,
et colles fluent lac et mel,
a z pahorků plyne mléko a med,
prope est ut veniat Dominus juxta est salus Domini.
blízko je, když vchází Pán, spása jeho.
Veniet et non tardabit.
Přichází a neotálí.
Consolare filia Sion, et sustine Deum salvatorem tuum.
Utěš se dcero sionská, a očekávej Boha, spasitele svého.
Utinam dirumperes caelos, redemptor noster et descenderes.
Kéž se otevrou nebesa a náš vykupitel sestoupí.
Rorate caeli de super, et nubes pluant justum.
Dejte rosu nebesa z výsosti a mraky dštěte spravedlivého.
Aperiatur terra et germinet salvatorem.
Ať se otevře země a vydá (vypučí) spasitele.

FRIGIDAE NOCTIS UMBRA
Frigidae noctis umbra ...
Chladné noci stín zahalil celý svět a ponořil vše do hlubokého spánku.
Pastores autem Judeae ...
Pastýři židovští, hlídali svá stáda, a hle, anděl Páně přistoupil k nim oděn velkou září a pravil jim:
Nolite timere, paastores ...
Nebojte se, pastýři, hle, ohlašuji vám velkou radost, neb narozen je dnes váš Spasitel v městě Davidově.
Et hoc erit vobis signum ...
A to je znamení pro vás, naleznete dítě zabalené do plenek a položené v jeslích.
Ite, ite ...
Jděte do Betléma a pokloňte se mu.
Surgamus, eamus in Bethleem ...
Povstaňme, pojďme do Betléma, spěchejme, chvátejme.
Ibi videbimus puerum ...
Tam uvidíme chlapce, jenž se nám narodil, zde se pokloníme Bohu v podobě pokorného hříšníka.
Quid moramur ...
Proč se zdržovat, proč váhat, pastýři neteční? Spěchejme, chvátejme, pojďme do Betléma.

GLORIA. TRANSEAMUS
Gloria in altissimis Deo.
Sláva na výsostech Bohu.
Et in terra pax homimibus bonae voluntatis.
A na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Transeamus usque Bethleem,
Pojďme k Betlému
et videamus hoc verbum quod factum est,
a spatřeme to učiněné slovo,
quod Dominus ostendit nobis.
které nám zjevil Pán.
O infans, o Deus, o Salvator noster.
Ó děťátko, ó Bože, ó náš spasiteli,
Sic eges, sic friges, sic amas.
jak strádáš, jak mrzneš, jak miluješ.
Pastores undique Certent concentibus,
Odevšad se objevují pastýři a zpívají
pastorum hodie natus est Dominus,
pastýřům se dnes narodil Pán
certent muneribus, certent amoribus,
objevují se s dary a s láskou.
palmas victori legite.
sázejte palmy vítězství.
Agni cum matribus Caulis prorumpite,
Beránci k mateřské sladkosti přistupte,
Aquae de fontibus Agros perfundite,
Vody z pramenů pole podložte,
Aves in valibus concordent cantibus,
ptáci v údolích se přidávají ke zpěvu
Silvae lac et mel facite.
lesy dejte mléko a med.

QUEM VIDISTIS PASTORES
Quem vidistis pastores ...
Koho vidíte, pastýři? Řekněte, oznamte nám. Kdo se zjevil na zemi?
Natum vidimus ...
Vidíme narozeného z panny, malého, jenž se nám narodil, syna, jež je nám dán, a chóry andělské, jež ho chválí.
Notum fecit dominus ...
Pán dal znamení své spásy a zjevil na zemi svou spravedlnost.
Psalite Domino ...
Chvalte Pánu s harfou a zvukem žaltáře, s trubkou i s rohy zahnutými,
ať řeky aplaudují a hory jásájí nad jeho přítomností, neb přišel spasit svět.

SERAFIN
Serafín que con dulce harmonía, la vida que nace requebrando estás;
Serafíne, který sladkou harmonií vzdáváš poctu narozenému životu
cántale glorias mirándole en penas que amante y que joso, su alivio es un ay!
pívej mu slávu, vida bolest, kterou trpí pro svou lásku, jehož jedinou úlevou je povzdech.
Tan fragrantes, lucientes y bellas en cielo y en tierra distantes se ven,
Taková vůně, světlo a krása na nebi i na zemi se vzdálená zjevuje,
las estrellas vestir de colores, las flores brillar y las selvas ar-der,
hvězdy se odívají barvami, květy září a lesy planou.
Hoy el hombre suspenso y absorto ignora, cobarde lo mismo queve,
Teď člověk ustrnulý, uchvácený, nechápající, polekaný ze všeho co vidí,
pues mirar tan divino lo humano es cosa que apenas se puede entender.
hledí na božský soucit, jako na něco, co sotva může pochopit
Una noche de siglos tan largos dobladas las luces habrá menester
Ta noc dlouhých věků potřebuje dvojnásob světla,
y por eso amanecen dos soles que banan de luz el portal de Belén.
a proto vycházejí dvě slunce, která zalévají jasem brány Betléma.

FESTINA NE TARDAVERIS
Festina ne tardaveris, Domine,
Pospěš, abys nezmeškal, Pane,
et libera populum tuum.
a osvoboď svůj lid.
Veni Domine et noli tardare;
Přijď, Pane, a neotálej;
relaxa facinora plebis tuae
uvolni pouta svého lidu
et libera populum tuum
a osvoboď lid svůj.

EMITTE DOMINE SAPIENTIAM
Emitte, Domine, sapientiam
Sešli, Pane, moudrost
de sede magnitudinis tue,
od trůnu své slávy (velikosti),
ut mecum sit et mecum laboret,
aby byla se mnou a se mnou pracovala,
ut sciam, quid acceptum sit
abych poznal, co je přijatelné
coram te omni tempore
před tvýma očima po všechny časy.
(srov. Kniha moudrosti, IX/9)

RORATE COELI DE SUPER
Rorate coeli desuper
Rosu shůry dejte nebesa
et nubes pluant iustum,
a z mraků ať kane spravedlnost,
aperiatur terra et germinet salvatorem.
země ať se otevře a vydá (vypučí) spasitele.
(srov. Iz. 45/8)

VENI REDEMPTOR GENTIUM
Veni, redemptor gentium,
Přijď, vykupiteli národů,
ostende partum Virginis;
prokaž zrození z Panny;
miretur omne saeculum:
ať se diví všechna pokolení:
talis decet partus Deum.
takový zrod přísluší Bohu.
(sv. Ambrosius von Mailand: Hymnus IV.)

EGREDIETUR VIRGA
Egredietur virga de radice Iesse
Vypučí ratolest (větvička) z kořene Izai
et flos de radice eius ascendet;
a květ z kořene jeho povstane;
et requiescet super eum spiritus Domini,
a nad ním se rozprostře duch Páně,
spiritus sapientiae et intellectus,
duch moudrosti a rozumnosti,
spiritus concsilii et fortitudinis.
duch rozvahy a udatnosti.
Radix Iesse, qui exsurget iudicare gentes,
Kořen Izai, který povstane soudit národy,
in eum gentes sperabunt;
v něj budou doufat národy;
et erit nomen eius benedictum
a jeho jméno budiž pochváleno
in saecula saeculorum.
na věky věků.
(srov. Iz. 11/1, Ř 15/12)

MIRABILE MYSTERIUM
Mirabile mysterium
Podivuhodné tajemství
declaratur hodie
je dnes oznamováno,
innovantur naturae:
obnovuje se (přirozená) podstata:
Deus homo factus est,
Bůh se stal člověkem,
id, quod fuit, permansit,
tím, čím byl, zůstal,
Et quod non erat, assumpsit,
a to, čím nebyl, na sebe vzal,
non commixtionem passus,
aniž podlehl smísení
neque divisionem.
aneb rozdělení.

O MAGNUM MYSTERIUM
O magnum mysterium et admirabile sacramentum,
ó velké tajemství, ó zázračná svátost,
ut animalia viderent Dominum natum, jacentem in praesepio!
když zvířata hledí na narozeného Pána, ležícího v jesličkách.
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum.Alleluia.
Požehnaná Pana, jejíž lůno bylo hodno nést Pána Krista. Aleluja.

O MAGNUM MYSTERIUM
O magnum mysterium, o admirabile sacramentum,
ó velké tajemství, ó zázračná svátost,
o grande miraculum divini amoris.
ó veliký div božské lásky.
Obstupescite coeli, exultet terra, tartarus frende.
Shlédněte nebesa,raduje se země, rozpadni se peklo.
Universorum conditor servile corpus induit
Světa stvořitel se oděl nejnižším tělem
ut quos peccatum perducit, miseros morti eriperet.
aby bídné, svedené hříchem, vyrval smrti.
Mortales plaudite, de coelo hodie vobis
Smrtelnící jásejte, z nebe se vám dnes
illuxit optata generi humani spes. Alleluia.
zjevila vyžádaná naděje lidského rodu. Aleluja.

STELLA QUAM VIDERANT MAGI
Stella quam viderant magi in oriente,
Hvězda, již spatřili mágové na východě,
antecedebat eos, donec venirent
je předcházela, dokud nedošli
ad locum, ubi erat puer.
na místo, kde ležel chlapec.
Videntes autem stellam,
Spatřivše tedy hvězdu,
gavisi sunt gaudio magno.
zaradovali se radostí velkou.
Et intrantes domum
A vstoupivše do domu
invenerunt puerum
nalezli chlapce
cum Maria, matre eius,
s Marií, jeho matkou,
et procidentes adoraverunt eum,
a přistoupivše modlili se k němu
gavisi sunt gaudio magno.
(a) zaradovali se radostí velkou.
(srov. Mat., 2/9-11)

HODIE NOBIS
Hodie nobis coelorum rex de virgine
Dnes nebes král z panny nám
nasci dignatus est,
narodit se ráčil,
ut hominem perditum
aby člověka zatraceného
ad regna coelestia revocaret.
povolal do království nebeského.
Gaudet exercitus angelorum,
Jásá zástup andělů,
quia salus aeterna humano generi apparuit.
neboť se ukázala věčná spása lidského rodu.

ILLUMINARE IERUSALEM
Illuminare, Ierusalem,
Rozsvětli se, Jeruzaléme,
quia venit lux tua,
neboť přišlo tvé světlo
et gloria Domini super te orta est, alleluia.
a sláva Páně nad tebou povstala, aleluja.
Et ambulabunt gentes in lumine tuo,
A národové budou kráčet ve světle tvém
et reges in splendore ortus tui.
a králové v lesku vzešlém nad tebou.
Et gloria Domini super te orta est, alleluia.
A sláva Páně nad tebou povstala, aleluja.
(srov. Iz. 60/1, 3)

IERUSALEM GAUDE
Ierusalem gaude gaudio magno,
Raduj se, Jeruzaléme, radostí velikou,
quia veniet tibi salvator, alleluia.
neboť přichází (k) tobě spasitel, aleluja.
Dabo in Sion salutem
Dám na Sion (svou) spásu
et in Ierusalem gloriam meam, alleluia.
a v Jeruzalém svoji slávu, aleluja.
Montes et colles humiliabuntur
Hory a pahorky budou sníženy
et erunt prava in directa
a pokřivené bude narovnáno
et aspera in vias planas
. a příkré cesty uhlazeny.
Veni Domine et noli tardare, alleluia.
Přijď, Pane, a neotálej, aleluja.
Juste et pie vivamus,
Řádně a ctnostně žijme
expectantes beatam spem
očekávajíce blaženou naději
et adventum Domini; alleluia.
a příchod Páně; aleluja.
(srov. Iz. 46/13)

RESONET IN LAUDIBUS
Resonet in laudibus,
Ať se rozezní v chválách
cum iucundis plausibus
s veselým plesáním
Sion cum fidelibus,
Sion spolu s věřícími,
apparuit, quem genuit Maria.
zjevil se, jehož porodila Maria.
Sunt impleta, quae praedixit Gabriel;
Naplnilo se, co předpověděl Gabriel;
Eia, virgo Deum genuit,
Aj, panna Boha porodila,
quod divina voluit clementia.
neboť tak tomu chtěla Boží milost.
Hodie apparuit in Israel,
Dnes se zjevil v Izraeli,
ex Maria virgine est natus rex.
z Marie panny se narodil král.

EIN KIND IST UNS GEBOREN[Izajáš 9.]
Ein Kind "ist" uns geboren, Ein Sohn "ist" uns gegeben,
Narodilo se nám dítě, je nám dán syn,
welches Herrschaft ist auf seiner Schulter
na jehož rameni spočine vláda
und er heißt Wunderbar Rat, Kraft Held, Ewigvater, Friedefürst,
a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje
aud daß seine Herrschaft groß werde
Jeho vladařství se rozšíří
und des Friedens keine Ende
a pokoj bez konce spočine
auf dem Stuhl Davids und seines Königreichs,
na trůně Davidově a na jeho království.
daß er's zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit
Upevní a podepře je právem a spravedlností
von nun an bis in Ewigkeit.
od toho času až navěky.
Solches wird tun der Eifer des Herren Zebaoth.
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

VERBUM CARO
Verbum caro factum est porque todos os salveys
Slovo je učiněno tělem, aby nás všechny spasilo.
Y la virgen le decia vida de la vida mia
Pravila Panna: Živote mého života,
Hijo mio que os haría que no tengo en que os hecheys.
Synu můj, co mám dělat? Nemám čím tě opatřit.
Por riquezas terrenales no dareis unos paňales
Neboť bohatí této země nedali jediný kousek chleba
a Jesus que entre animales Es nascido segun veis.
Ježíši, narozenému mezi zvířaty. ...

DADME ALBRICIAS
Dadme albricias hijos d'Eua
Dejme dary Synu "Evy",
Di de que dártelas han?
.?.
que es nascido el nuevo Adan
neb se narodil nový Adam.
Ohy de Dios y que nueva
Ach jaká novina.
Dadmelas y haued placer
Dejme je pro radost,
Pues esta noche es nascido El Mexias prometido Dios y hombre de mujer.
neb tuto noc se narodil slibovaný Mesiáš, bůh a člověk z ženy.
Y su nascer nos relieua del pecado y de su afán
Narodil se, aby nás osvobodil od hříchů a trápení.
pues nascio el nuevo Adan.
tak narozen nový Adam.

AL RESPLANDOR
Al resplandor d´una estrella buscan los Reyes dOriente
Podle záře hvězdy vyhledali králové z východu
nuevo sol resplandeciente, en bracos dunna don zella
nové zářivé slunce v náručí panny.
Tan pequeno y pobrevino y con tan gran humildad,
Tak malé a chudé a s takovou pokorou
que escondio su claridad el Sol hermoso y divino.
zjevilo svůj jas, krásné a božské slunce.

DESVELADO DUENO MIO
Desvelado Dueńo mio que a tantos rigores naces,
Můj probuzený Pane, který ses narodil v takové strohosti,
duerme 'alarro' al arrullo, que tiernas en tonan las aves
usni při ukolébavce, kterou vrkají něžní ptáci,
Duerme 'alarro' al arroyo instrumento de plata suave
usni sladce při potůčku - stříbrném nástroji,
cese mi nińo desvelo tan grande
ustaň, mé dítě, v tom stálém bdění.
Duerme soberano nińo neto aljofar no derrames
Spi, nejdražší dítě, neprolévej jasné perličky,
qued de esos que lloras néctares,
z toho co pláčeš je nektar.
nácares son tus mejillas rosadas fragantes
perleťové jsou tvé tvářičky vonící růžemi.

EXULTATE DEO
(žalm 81)
Exultate Deo, adiutori nostro, jubilate Deo Iacob
Radujte se v Bohu, našem pomocníku, oslavujte Boha Jakubova.
Sumite psalmum et date tympanum, psalterium iucundum cum cithara.
Vezměte žaltář, přineste buben, libou harfu s loutnou.

VENITE AD ME
Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis
Pojďte ke mně všichni, kteří se plahočíte a klesáte pod tíhou
et ego reficiam vos.
a já vás nasytím
Panis quem ego dabo vobis, caro mea est.
Chléb, který vám dávám, jest mým tělem.
Qui manducat meum carnem et bibit meum sanquinem
Kdo jí mé tělo a pije mou krev
vivet in aeternum.
bude žít navěky.

ADESTE ANIMAE
Adeste animae ad magnam canam!
Pojďte duše k veliké hostině
Curite en Deus vocat vos.
Poběžte, neb Bůh vás volá
Dat carnem et dat sanquinem ut cibet totum hominem.
Dává tělo a krev a nasytí celého člověka
En quanti amat nos.
Neb nás tolik miluje.

VOR DES LICHTEN TAGES SCHEIN
Vor des lichten Tages Schein ...
Tmavé místo nás chrání před světlým paprskem dne, ale ne před pohledem božím.
Ihm, als den kein Raum bezwinet ...
Pro něj, jehož neomezuje žádný prostor, který vším proniká, je temnota jako světlo.
O sichrer Sünder ...
Hříšníku, strachuj se! Bůh tě zná zevnitř i zvenku, jemu nezůstanou tvé myšlenky skryty, a ještě daleko méně tvé hříšné činy.
Der meisten ganz verkehrter Sinn sorgt ...
To většinou zvrácené myšlení se stará, aniž by něco hanebného provedlo, jen o to, zdali se lidé dívají. Bůh se stále dívá, a proto se i ten nejmenší bojí jeho posvátné existence. Jak mnohý, kterému srdce říká:
Nejvyšší vidí, ale nedbá ničeho. Jen pokračuj ve svém rouhání, budoucímu trestu neujdeš, Bůh je svědkem tvých
hříchů a potrestá je.
Erwägst du nun ...
Uvaž však, že vše, co děláš, vidí velký soudce, takže o sobě přemýšlej a nestarej se o chyby jiných.
Es trügt zu den vielen Sachen ...
Navíc to klame v mnoha případech, z pouhého stínu...může se mu to zdát trestuhodné, zkrátka: Bůh často
sám nevidí, co si lidé myslí, že vidí.
Bis du selbst nicht engelrein ...
Pokud sám nejsi čistý jako anděl, tak nevrhej kamenem na čelo bližního tvého!
Bitte Gotes huld vielmehr ...
Pros Boha o milost, ať se příliš nehněvá za tvé hříchy.

MISSUS EST GABRIEL ANGELUS
Missus est Gabriel Angelus a Deo
Poslán byl anděl Gabriel od Boha
in civitatem Galilaeae, cui nomen Nazareth,
do města galilejského jménem Nazaret
ad virginem desponsatam viro,
k panně zaslíbené muži,
cui nomen erat Joseph, de domo David,
jehož jméno bylo Josef z domu Davidova,
et nomen virginis Maria.
a jméno Panny (bylo) Marie.
Et ingressus Angelus ad eam dixit:
A anděl k ní přistoupil, řka:
Ne timeas, ne timeas, Maria,
Neboj se, Marie, neboj se,
invenisti enim gratiam apud Deum:
nalezla jsi milost u Boha:
Ecce concipies in utero et paries filium
Hle, počneš v životě svém a porodíš syna
et vocabis nomen ejus Jesum.
a dáš mu jméno Ježíš.
Tota pulchra es, Maria,
Celá jsi krásná, Marie,
et macula non est in te.
a není na tobě poskvrny.
Hic erit magnus
On bude veliký
et Filius Altissimi vocabitur
a bude nazván Synem Nejvyššího
et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus;
a dá mu Pán Bůh stolici Davida, otce jeho;
et regnabit in domo Jacob in aeternum
a bude kralovat v domě Jákobově na věky
et regni ejus non erit finis.
a jeho království bude bez konce.
Tota pulchra es, Maria,
Celá jsi krásná, Marie,
et macula non est in te.
a není na tobě poskvrny.
Dixit autem Maria ad Angelum:
I řekla Marie andělu:
Quomodo fiet istud,
Jak by se to mohlo stát,
quoniam virum non cognosco?
vždyť muže nepoznávám?
Et respondens Angelus dixit ei:
A odpověděl jí anděl, řka: Spiritus Sanctus superveniet in te,
Duch svatý v tebe sestoupí
et virtus Altissimi obumbravit tibi.
a moc Nejvyššího tě ochrání (zastíní?).
Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum,
Pročež i to, co Svatého se z tebe narodí, vocabitur Filius Dei.
bude jmenováno Syn Boží.
Tota pulchra es, Maria,
Celá jsi krásná, Marie,
et macula non est in te.
a není na tobě poskvrny.
Et ecce, Elisabeth, cognata tua,
A hle, Alžběta, tvá příbuzná,
et ipsa concepit filium in senectuta sua;
i ona počala syna ve svém stáří;
et hic mensis est sextus illi
a tento měsíc je její šestý,
quae vocatur sterilis;
(ačkoliv) byla nazvána neplodnou;
quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.
neboť žádné slovo nebude u Boha nemožné.
Tota pulchra es, Maria,
Celá jsi krásná, Marie,
et macula non est in te.
a není na tobě poskvrny.
Dixit autem Maria:
I řekla Marie:
Ecce ancilla Domini,
Hle, služka Páně,
fiat mihi secundum verbum tuum.
staň se (mi) podle slova tvého.
Tota pulchra es, Maria,
Celá jsi krásná, Marie,
et macula non est in te.
a není na tobě poskvrny.
Suscipe verbum, Virgo Maria,
Přijmi slovo, Panno Marie,
quod tibi a Domino per Angelum
které ti od Boha skrze anděla
transmissum est;
bylo předloženo;
concipies et paries Deum
počneš a porodíš Boha,
pariter et hominem,
jakož i člověka,
ut benedicta dicaris inter omnes mulieres.
a blahoslavena budeš mezi všemi ženami.
Paries quidem filium
Porodíš tedy syna
et virginitatis non patieris detrimentum,
a (tvé) panenství nedojde úhony,
efficieris gravida
budeš obtěžkána
et eris Mater semper intacta.
a staneš se Matkou navždy neporušenou.
Ut benedicta dicaris inter omnes mulieres.
A blahoslavena budeš mezi všemi ženami.
(srov. Luk., 1/26-38)

FREMUIT SPIRITU IESU (Jan 11)
Fremuit spiritu Jesus, et turbavit seipsum, et dixit Judaeis: Ubi posuistis Lazarum?
Ježíš pohnut v duchu a rozrušen se zeptal Židů: „Kam jste položili Lazara?“
Dicunt ei: Domine, veni, et vide. Et lacrimatus est Jesus.
„Pojď se podívat, Pane,“ řekli mu a Ježíš zaplakal .
Videns Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum,
Když Ježíš uviděl, jak pláčí sestry Lazarovy u hrobu,
lacrimatus est coram Judaeis et clamabat: Lazare, veni foras!
rozplakal se před Židy a zvolal: „Lazare, pojď ven!“

ET MANDUCATIBUS ILLIS (Matouš 26)
Et manducatibus illis accepit Jesus panem
Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim.
et benedicens fregit et dedit eis.
požehnal, lámal a dával jim.

CANTATE DOMINO ps.98,1
Cantate Domino canticum novum,
cantate et benedicite nomini ejus:
Quia mirabilia fecit.
Cantate et exultate et psallite
in cythara et voce psalmi:
Quia mirabilia fecit.

Zpívejte pánu píseň novou,
zpívejte a chvalte jeho jméno,
chvalte s kytarou i hlasem,
protože činí zázraky!

O LIEBER HERRE GOTT
O lieber Herre Gott, wecke uns auf,
daß wir bereit sein,
wenn dein Sohn kömmt,
ihn mit Freuden zu empfangen
und dir mit reinem Herzen zu dienen,
durch den selbigen deinen lieben Sohn
Jesum Christum, unsern Herren,
Amen.

O JESU NOMEN DULCE
O Jesu nomen dulce, Nomen admirabile, Nomen confortans
Quid enim canitur suavius, Quid auditur jucundius, Quid cogitatur dulcius
Quam Jesus Dei filius.
O nomen Jesu, verus animae cibus
In ore mel, in aure melos, in corde laetitia mea
Tuum itaque nomen, dulcissime Jesu, in aeternum in ore meo portabo.

O BEATAE VIAE
O beate viae, o felices gressus...

Ó blažené cesty, ó štastné kroky,
které putujíce hledají nebeskou slávu.

AB AETERNO ORDINATA SUM přísloví 8,23-31
Ab aeterno ordinata sum,
et ex antiquis, antequam terra fieret.
Nondum erant abyssi et ego iam concepta eram:
necdum fontes auarum eruperant:
necdum montes gravi mole constiterant:
ante colles ego parturiebar:
adhuc terram non fecerat, et flumina, et cardines orbis terrae.
Quando praeparabat caelos, aderam:
quando certa lege et gyro vallabat abyssos:
quando aethera firmabat sursum, et librabat fontes aquarum:
quando circumdabat mari terminum suum,
et legem ponebat aquis, ne transirent fines sus;
quando appendebat fundamenta terrae.
Cum eo eram cuncta componens:
et delectabar per singulos dies, ludens coram eo omni tempore,
ludens in orbe terrarum, et deliciae meae esse cum filiis hominum.

I was appointed from eternity,
from the beginning, before the world began.
When there were no oceans, I was given birth,
when there were no springs abounding with water;
before the mountains were settled in place,
before the hills, I was given birth,
before he made the earth or its fields or any of the dust of the world.
I was there when he set the heavens in place,
when he marked out the horizon on the face of the deep,
when he established the clouds above and fixed securely the fountains of the deep,
when he gave the sea its boundary
so the waters would not overstep his command,
and when he marked out the foundations of the earth.
Then I was the craftsman at his side.
I was filled with delight day after day, rejoicing always in his presence,
rejoicing in his whole world and delighting in mankind.

Takto volá Boží moudrost:
Dřív než byly studnice a vody,
dřív než byly založeny hory,
když připravoval nebesa,
když upevňoval oblaka,
tehdy byla jsem u něho.
Před věky, před počátkem ustanovena jsem,
dřív než byla země.

A ESTE SOL PEREGRINO
A este sol peregrino cántale glorias zágalejo
Slunci, tomuto poutníku, vyzpívej mládenče slávu,
y con gusto y donaire con gozo y contento cantale zágalejo
zpívej s chutí, půvabem, potěšením a radostí,
que del orbe dora las cumbres y pues vivea sus rayos goce sus luces
protože zlatí pozemské vršky a jasné jsou jeho paprsky a veselé je jeho světlo.
Di vino Pedro tus glorias hoy acobar dan mi voz
Božský Petře, tvá sláva dnes roztřásla můj hlas,
que no dejar registrarse supone la luz mayor.
protože nám nedává spatřit očekávané velké světlo.
De Oriente a Oriente camina tu soberano esplendor
Od východu k východu putuje nejvyšší záře,
que a un el ocaso es principio donde siempre nace el sol
neb západ je začátkem, kde se vždy rodí slunce.
Tus pasos venera es tampa quien no sin a sombro vio
.?.
que siendo ejemplo no deja posible la imitacion
.?.
Hoy pues en tu patrocinio espera la adoracion
.?.
que temerez co esta casa ser empleo de su amor
.?.

ZEFIRO TORNA a5, Francesco Petrarca
Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena,
e i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Filomena,
e primavera candida e vermiglia.
Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria e l'acqua e la terra e d'amor piena;
ogni animal d'amar si riconsiglia.
Ma per me, lasso, tornano i piu gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne porto le chiavi;
e cantar augelletti, e fiorir piagge,
e 'n belle donne oneste atti soavi
sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

Zephyr returns and with him fair weather,
and the flowers and grass, his sweet family,
and Procne’s warbling and Philomel’s plangent song,
and spring in all its white and crimson display.
The meadows laugh, the sky is serene;
Jove delights in watching his daughter;
air and sea and earth are full of love;
every beast tells itself to find a mate.
Yet for me, alas, return those heaviest of
sighs, drawn from the depths of my heart
by she who has taken its keys to heaven;
and despite birdsong and fields of flowers
and the honest, gentle acts of fair maidens
I am but a desert, surrounded by savage beasts.

Vítr, vítr se vrací,
s ním jaro bílé a rudé,
zpívají ptáci,
láska kvete všude.
Mě však, ach, vrací se jen žal,
kdosi klíč od ráje mi vzal.
Kolem sladkých květů houšť,
ve mě jenom hořká poušť.

VORREI BACIARTI - Giambattista Marino
Vorrei baciarti, o Filli,
ma non so come, ove il mio bacio scocchi,
ne la bocca o negli occhi.
Cedan le labbra a voi, lumi divini,
fidi specchi del core,
vive stelle d’amore.
Ah pur mi volgo a voi, perle e rubini,
tesoro di bellezza,
fontana di dolcezza,
bocca, onor del bel viso:
nasce il pianto da lor, tu m’apri il riso.

I would kiss you, Philly,
but know not where to place my kiss first,
upon your lips or upon your eyes.
Let lips yield to you, heavenly orbs,
faithful mirrors of the heart,
love’s living stars.
Ah, yet I turn to you, pearls and rubies,
beauty’s treasure,
fountain of sweetness,
lips, the glory of a lovely face:
from eyes tears are born, lips confer me a smile.

Chci tě líbat, líbat hned,
však políbít mám oči nebo ret?
Dvě božské hvězdy bez stínu
nebo řadu perel v rubínu?
Oči, škoda, tají i prameny soli,
budou tedy ústa, která první zvolím.

ERI GIA TUTTA MIA
Eri gia tutta mia
mia quell'alma, quel core,
chi da me ti desvia
nuovo laccio d'amore.
O bellezza, o valore,
o mirabil costanza
ove sei tu?
eri gia tutte mia
or non sei piu
Ah che mia non sei piu.
Sol per me gl'occhi belli
rivolgevi ridenti
per me d'oro i capelli
si spiegavan ai venti.
O fugaci contenti,
o fierezza d'un core
ove sei tu?
Eri gia tutta mia
or non sei piu
ah che mia non sei piu.
Il gioir del mio viso
ah che piu non rimiri
iI mio canto, il mio riso
e converso in martiri.
O dispersi sospiri
o sparita pietate
ove sei tu?
Eri gia tutta mia
or non sei piu
ah che mia non sei piu.

Bylas kdysi celá moje,
kdepak je dnes srdce tvoje,
Zlaté vlasy pro mě vlály,
oči vítaly mne zdáli
kdysi bylas moje celá,
kam si jenom odletěla.

NON E DI GENTIL CORE - Francesca degli Atti
Non e di gentil core
chi non arde d’amore;
ma voi che del mio cor l’anima sete
e nel foco d’amor lieta godete,
gentil al par d’ogn’altra havete il core,
perche ardete d’amore.

He has not a gentle heart
who does not burn for love;
but you, who are the soul of my own heart
and who happily enjoys the fires of love,
in gentleness cannot be exceeded by any other,
as you too burn for love.

To srdce, jež plamenům lásky říká dost,
takové srdce neví, co je šlechetnost.
Však vaše srdce v žáru našlo zalíbení,
žádné jiné srdce šlechetnější není.

SI DOLCE TORMENTO
Si dolce e’l tormento
Ch’in seno mi sta,
Ch’io vivo contento
Per cruda belta.
Nel ciel di bellezza
S’accreschi fierezza
Et manchi pieta:
Che sempre qual scoglio
All’onda d’orgoglio
Mia fede sara.

La speme fallace
Rivolgam’ il pie.
Diletto ne pace
Non scendano a me.
E l’empia ch’adoro
Mi nieghi ristoro
Di buona merce:
Tra doglia infinita,
Tra speme tradita
Vivra la mia fe

Per foco e per gelo
riposo non ho.
Nel porto del cielo
riposo avro.
Se colpo mortale
con rigido strale
Il cor m'impiago,
cangiando mia sorte
Col dardo di morte
il cor sanero.

Se fiamma d’amore
Gia mai non senti
Quel rigido core
Ch’il cor mi rapi,
Se nega pietate
La cruda beltate
Che l’alma invaghi:
Ben fia che dolente,
Pentita e languente
Sospirimi un di.


So sweet is the torment
that lies in my heart,
that I live happily
because of its cruel beauty.
May beauty's fury
grow wide in the sky
without compassion;
for my devotion shall hold
like a rock against
pride's unrelenting wave.

False hope,
keep me wandering!
let no peace
nor pleasure befall me!
Evil woman, whom I adore,
deny me the rest
that compassion would give;
amidst infinite pain,
amidst broken hopes
shall survive my devotion.

There is no rest for me
in the warmth or the cold.
Only in heaven
shall I find rest.
If the deadly strike
of an arrow injured my heart,
I shall heal still,
and change my destiny,
death's very heart
with the same arrow.

If the frigid heart
that stole mine
never has felt
love's ardour;
if the cruel beauty
that charmed my soul
denies me compassion,
may she die one day
by me pained,
repenting, languishing.

Ten nekonečný žal,
co svírá moji hruď,
mi přece zachutnal,
jen když její má chuť.
A vlny její pýchy
snáším jako skála,
oddaný a tichý,
srdce když mi vzala.
Tak zvedám k nebi zrak,
až tam klid najdu jen,
a ona možná pak
zavzdychá v ten den.

OHIME DOV'E IL MIO BEN - Bernardo Tasso
Ohime dov'e il mio ben, dov'e il mio core?
Chi m'asconde il mio ben, e chi m'el toglie?
Dunque ha potuto sol desio d'honore
darmi fera cagion di tante doglie?
Dunque han potuto in me, piu che il mio amore,
ambiziose e troppo lievi voglie?
Ahi sciocco mondo e cieco! Ahi cruda sorte,
che ministro mi fai della mia morte!

Alas! Where is my beloved, where is my heart?
Who has concealed my love and taken her away?
Can it be that love of honour
should bring me such grief ?
Can it be that ambition and vainglory
have prevailed more than love?
Alas, foolish, blind world! Alas, cruel fate
that has made me minister of my own death!

Kde jsi můj milý, co mi tě vzalo,
je snad pýcha všechno a láska tak málo,
ach hloupý, slepý svět mě drtí,
učinil mě služebníkem vlastní smrti.

ZEFIRO TORNA a2 - Ottavio Rinuccini
Zefiro torna e di soavi accenti
l'aer fa grato e'il pié discioglie a l'onde discioglie
e, mormoranda tra le verdi fronde,
fa danzar al bel suon su'l prato i fiori.
Inghirlandato il crin Fillide e Clori
Note temprando lor care e gioconde
e da monti e da valli ime e profonde
raddoppian l'armonia gli antri canori.
Sorge piu vaga in ciel l'aurora, e'l sole,
sparge piu luci d'or; piu puro argento
fregia di Teti il bel ceruleo manto.
Sol io, per selve abbandonate e sole,
l'ardor di due belli occhi e'l mio tormento,
come vuol mia ventura, hor piango hor canto.

Vítr se vrátil a s ním sladké vzněty,
rozhoupal vlnky, roztančil květy,
Krásnou a milou harmonií,
rozmnožil tóny co v jeskyních žijí.
Jen já, pro dvě oči ztrápený a sám,
hned si zapláču, hned zazpívám.

LASCIATE MI MORIRE
Lasciatemi morire;
E che volete voi che mi conforte
In cosi dura sorte,
In cosi gran martire?
Lasciatemi morire.

Nechte mě zemřít,
Kdo z vás mě chce utěšit
v tak krutém osudu,
v tak velkém trápení?
Nechte mě zemřít.

Mě nechte mě zemřít.
zemřít,
nemám jiný cíl, když on mě opustil.
Už nemám síly, když odešel můj milý.
A kdo z Vás by mě chtěl utěšit?
Mě nechte zemřít, mě nechte být.

LAMENTO DELA NINFA
Non havea Febo ancora
recato al mondo il di
ch'una donzella fuora
del proprio albergo usci.
Sul pallidetto volto
scorgease il suo dolor
spesso gli venia sciolto
un gran sospir dal cor.
Si calpestando fiori,
errava hor qua, hor la,
i suoi perduti amori
cosi piangendo va:

Amor, dicea
"Amor," dicea, il ciel mirando il pie fermo
"dove, dov'e la fé che 'l traditor giuro?
Fa che ritorni il mio
amor com'ei pur fu,
o tu m'ancidi, ch'io
non mi tormenti piu."
Miserella, ah piu no,
tanto gel soffrir non puo.
"Non vo' piu che i sospiri
se non lontan da me,
no, no, che i suoi martiri
piu non dirammi, affé!
Perché di lui mi struggo
tutt'orgoglioso sta,
che si, che si se 'l fuggo
ancor mi preghera?
Se ciglio ha piu sereno
colei che 'l mio non e,
gia non rinchiude in seno
Amor si bella fé.
Né mai si dolci baci
da quella bocca havrai,
né piu soavi; ah, taci,
taci, che troppo il sai."

Si, tra sdegnosi pianti
spargea le voci al ciel;
cosi ne' cori amanti
mesce Amor fiamma e gel.

Tak zůstala náhle sama, nebohá víla,
a bolest zrazené lásky ji prostoupila,
V zoufalém pláči volala Amora z nebe
ať zbaví ji hrotu v srdci, co pálí i zebe!